EkumenickýEster9,3

Ester 9:3

Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom.


Verš v kontexte

2 Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, aby za­sadili úder tým, čo im chceli zle. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všet­ky národy. 3 Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom. 4 Mor­dochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po všet­kých krajinách, pre­tože Mor­dochaj nadobúdal stále väčší vplyv.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 I všet­ky kniežatá krajín a vladári, voj­vodovia a tí, ktorí konali prácu kráľovu, po­máhali Židom, lebo padol na nich strach Mar­doche­ov.

Evanjelický

3 Všet­ky kniežatá provin­cií, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci vy­vyšovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom.

Ekumenický

3 Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom.

Bible21

3 Také všich­ni před­stavi­te­lé pro­vin­cií, sa­tra­po­vé, místo­držící a královští správ­ci podpo­rova­li Ži­dy, ne­boť na ně padl strach z Mor­de­chaje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček