EkumenickýEster3

Ester

Hámanove úklady proti Židom1 Po­tom kráľ Ahas­vér poc­til Hámana, syna Ham­medátov­ho, Agagov­ca, a po­výšil ho tým, že po­stavil jeho kres­lo nad všet­kých svojich úrad­níkov. 2 Aj všet­ci kráľov­skí služob­níci, ktorí boli v kráľovskej bráne, kľakali a klaňali sa pred Hámanom, lebo tak roz­kázal kráľ. Mor­dochaj však ani nekľakal, ani sa nek­laňal. 3 Kráľov­skí služob­níci v kráľovskej bráne do­hovárali Mor­dochajovi: Prečo porušuješ kráľov­ský príkaz? 4 Do­hovárali mu každý deň, ale ne­pos­lúchol ich. Oznámili teda Hámanovi, aby zis­til, či ob­stojí Mor­dochajovo odôvod­nenie. Oznámil im totiž, že je Žid. 5 Háman si všimol, že Mor­dochaj pred ním ani nekľaká, ani sa nek­lania a na­hneval sa. 6 Na­toľko ním opo­vr­hol, že sa mu málilo po­z­dvih­núť ruku len proti Mor­dochajovi. Keď mu oznámili, z akého národa je Mor­dochaj, Háman hľadal spôsob, ako vy­hubiť všet­kých Židov, teda Mor­dochajov národ, v celom Ahas­vérovom kráľov­stve. 7 V prvom mesiaci, totiž v mesiaci nísan, v dvanástom roku kraľovania Ahas­véra, padol púr, totiž lós, pred Hámanom, aby veštil budúc­nosť z jedného dňa na druhý a mesiac za mesiacom, totiž po mesiac ádar. 8 Háman po­vedal kráľovi Ahas­vérovi: Jes­tvuje jeden národ, ktorý je síce rozp­týlený, ale pred­sa od­delený medzi národ­mi vo všet­kých krajinách tvoj­ho kráľov­stva. Ich zákony sú od­lišné od zákonov všet­kých národov, ani kráľov­skými zákon­mi sa neriadia, takže pre kráľa nie je výhod­né nechať ich na po­koji. 9 Ak to kráľ uzná za vhod­né, nech sa vy­dá písom­ný príkaz, aby ich vy­hubili. Desaťtisíc talen­tov strieb­ra za­platím do rúk úrad­níkov, aby ich od­vied­li do kráľov­ských po­klad­níc. 10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečat­ný prs­teň a dal ho Agagov­covi Hámanovi, synovi Ham­medátov­mu, ne­priateľovi Židov. 11 Kráľ po­vedal Hámanovi: Dajú ti peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. 12 Trinás­teho dňa pr­vého mesiaca za­volali kráľov­ských pisárov a tí na­písali všet­ko, ako roz­kázal Háman kráľov­ským sat­rapom a mies­to­držiteľom v každej krajine a kniežatám každého národa, každej krajine jej pís­mom a každému národu jeho rečou. Bolo to na­písané v mene kráľa Ahas­véra a za­pečatené kráľov­skou pečaťou. 13 Tak po­slali lis­tiny po rých­lych po­sloch do všet­kých krajín kráľov­stva, aby vy­hubili, za­bíjali a zničili všet­kých Židov od chlap­ca až po star­ca, deti i ženy v jeden deň: trinás­teho dňa v dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar. Korisť po nich sa môže rozo­brať. 14 Od­pis tej­to lis­tiny sa má vy­dať ako zákon v každej krajine, má byť zverej­nený pre všet­ky národy, aby boli pri­pravené na ten deň. 15 Rých­li po­slovia ih­neď vy­beh­li podľa kráľov­ho slova, len čo bol vy­daný zákon v pevnosti v Šúšane. Po­tom kráľ i Háman si za­sad­li piť, za­tiaľ čo v meste Šúšane na­stalo zdesenie.

EkumenickýEster3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček