EkumenickýEster9,1

Ester 9:1

V dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar, trinás­teho dňa, keď mal byť vy­konaný kráľov­ský roz­kaz, totiž jeho zákon, v deň, keď ne­priatelia dúfali, že sa zmoc­nia Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmoc­nili tých, čo ich nenávideli.


Verš v kontexte

1 V dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar, trinás­teho dňa, keď mal byť vy­konaný kráľov­ský roz­kaz, totiž jeho zákon, v deň, keď ne­priatelia dúfali, že sa zmoc­nia Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmoc­nili tých, čo ich nenávideli. 2 Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, aby za­sadili úder tým, čo im chceli zle. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všet­ky národy. 3 Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Potom dvanásteho mesiaca, k­torý to mesiac je mesiac adar, trinás­teho dňa toho mesiaca, ktorého prišlo slovo kráľovo a jeho zákon ta, aby boly vy­konané, toho dňa, ktorého sa nadejali ne­priatelia Židov, že do­stanú moc nad nimi, ob­rátilo sa to tak, že oni, Židia, do­stali moc nad tými, ktorí ich nenávideli.

Evanjelický

1 Dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci adári, trinás­teho dňa, keď mal byť vy­konaný kráľov­ský roz­kaz a jeho zákon, v deň, keď sa ne­priatelia hod­lali zmoc­niť Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmoc­nili tých, ktorí ich nenávideli.

Ekumenický

1 V dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar, trinás­teho dňa, keď mal byť vy­konaný kráľov­ský roz­kaz, totiž jeho zákon, v deň, keď ne­priatelia dúfali, že sa zmoc­nia Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmoc­nili tých, čo ich nenávideli.

Bible21

1 Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo na­plnit králov­ské nařízení. Ne­přá­te­lé če­ka­li, že toho dne Ži­dy pře­mo­hou, ale vše se ob­rá­ti­lo: Ži­dé pře­moh­li své pro­tivníky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček