EkumenickýEster9,21

Ester 9:21

aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca ádara a pät­nás­ty deň toho mesiaca


Verš v kontexte

20 Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným, 21 aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca ádara a pät­nás­ty deň toho mesiaca 22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti a vzájom­ného ob­darúvania sa a ob­darovania chudob­ných.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 ustanovujúc im, aby svätili š­tr­nás­ty deň mesiaca adara i pät­nás­ty deň toho mesiaca každého roku,

Evanjelický

21 Aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca adár a pät­nás­ty deň toho mesiaca

Ekumenický

21 aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca ádara a pät­nás­ty deň toho mesiaca

Bible21

21 aby jim uložil každo­ročně za­chovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce ada­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček