EkumenickýEster9,4

Ester 9:4

Mor­dochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po všet­kých krajinách, pre­tože Mor­dochaj nadobúdal stále väčší vplyv.


Verš v kontexte

3 Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom. 4 Mor­dochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po všet­kých krajinách, pre­tože Mor­dochaj nadobúdal stále väčší vplyv. 5 Židia po­bili všet­kých svojich ne­priateľov: bili ich mečom a hubili. Urobili svojim ne­priateľom, čo sa im za­chcelo.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Mar­doche­us bol veľkým v dome kráľovom, a jeho po­vesť išla po všet­kých krajinách, pre­tože muž Mar­doche­us bol čo ďalej tým väčší.

Evanjelický

4 Lebo Mor­dochaj znamenal mnoho v kráľov­skom paláci a zvesť o ňom sa nies­la po všet­kých provin­ciách, pre­tože ten muž, Mor­dochaj, nadobúdal stále väčší vplyv.

Ekumenický

4 Mor­dochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po všet­kých krajinách, pre­tože Mor­dochaj nadobúdal stále väčší vplyv.

Bible21

4 Mor­de­chaj měl to­tiž v králov­ském paláci významné po­sta­vení. Jeho po­věst se šíři­la po všech pro­vin­ciích a Mor­de­chajův vliv ros­tl stále víc.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček