EkumenickýEster9,2

Ester 9:2

Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, aby za­sadili úder tým, čo im chceli zle. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všet­ky národy.


Verš v kontexte

1 V dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar, trinás­teho dňa, keď mal byť vy­konaný kráľov­ský roz­kaz, totiž jeho zákon, v deň, keď ne­priatelia dúfali, že sa zmoc­nia Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmoc­nili tých, čo ich nenávideli. 2 Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, aby za­sadili úder tým, čo im chceli zle. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všet­ky národy. 3 Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo sa shromaždili Židia vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera, aby vy­streli ruku na tých, ktorí hľadali ich zlé, ani ne­ob­stál ni­kto pred nimi, lebo ich strach padol na všet­ky národy.

Evanjelický

2 Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, aby položili ruku na tých, ktorí im chys­tali po­hromu. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach z nich doľahol na všet­ky národy.

Ekumenický

2 Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, aby za­sadili úder tým, čo im chceli zle. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všet­ky národy.

Bible21

2 Ve všech pro­vin­ciích krále Xer­xe se Ži­dé ve svých měs­tech shro­máž­di­li, aby bráni­li své živo­ty pro­ti těm, kdo jim chys­ta­li po­hro­mu. Nikdo před nimi ne­ob­stál; strach z nich padl na všech­ny náro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček