EkumenickýEster4

Ester

Mordochajov plán záchrany1 Mor­dochaj sa do­zvedel o všetkom, čo sa stalo. Roz­tr­hol si šaty, ob­liekol si vrecovinu a hlavu si po­sypal popolom. Vy­šiel do mes­ta a veľmi hlas­ne a žalost­ne nariekal. 2 Tak prišiel po kráľov­skú bránu, pre­tože do kráľov­skej brány sa ne­smelo voj­sť vo vrecovinovom odeve. 3 Všade, v každej provin­cii, kam­koľvek sa do­stal kráľov­ský roz­kaz, totiž jeho zákon, konali Židia veľké smútočné ob­rady s pôstom, plačom a smút­kom; vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. 4 Po­tom prišli Es­terine dvor­né dámy i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľov­ná sa veľmi za­rmútila a po­slala šaty, aby ob­liek­li Mor­dochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on nech­cel pri­voliť. 5 Pre­to Es­ter za­volala Hatácha, jed­ného z kráľovských eunuchov, aby sa do­stavil k nej. Roz­kázala mu ísť za Mor­dochajom, aby sa do­zvedela, čo sa deje a prečo si tak počína. 6 I vy­šiel Hatách k Mordochajovi na námes­tie pred kráľov­skú bránu. 7 Mor­dochaj mu oznámil všet­ko, čo sa mu pri­hodilo, aj pres­ný údaj o sume peňazí, ktoré sľúbil Háman od­viesť do kráľov­ských po­klad­níc za vy­hubenie Židov. 8 Dal mu jeden od­pis zákona, ktorý bol vy­hlásený v Šúšane o ich vy­hubení, aby ho ukázal Es­ter. Nech jej to oznámia, nech jej odo­vzdá príkaz, aby vošla ku kráľovi prosiť ho o milosť a pri­hovoriť sa u neho za svoj národ. 9 Hatách prišiel a oznámil Es­ter všet­ko, čo po­vedal Mor­dochaj. 10 Es­ter po Hatáchovi od­kázala Mor­dochajovi: 11 Všet­ci kráľov­skí služob­níci, ba i ľud kráľových krajín, vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútor­ného dvora bez po­zvania, platí jediný zákon: usmr­tiť. Len ten, ku ktorému kráľ vy­strie svoje zlaté žez­lo, zo­stane nažive. Mňa však už trid­sať dní ne­volali, aby som vošla ku kráľovi. 12 Po­tom Mor­dochajovi odo­vzdal Es­terin od­kaz. 13 Mor­dochaj od­kázal Es­ter: Ne­mys­li si, že so svojím životom vy­viaz­neš v kráľovskom paláci jediná zo všet­kých Židov. 14 Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a zá­chrana príde Židom od­inakiaľ, ale ty a tvoja rodina za­hyniete. Kto vie, či si nedosiah­la kráľov­skú hod­nosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? 15 Es­ter znova od­kázala Mor­dochajovi: 16 Choď, zhromaždi všet­kých Židov, ktorých náj­deš v Šúšane, a pos­tite sa za mňa. Nejedz­te a ne­pite tri dni a tri noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvor­nými dámami tak­to pos­tiť. Po­tom pôj­dem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám za­hynúť, za­hyniem. 17 Mor­dochaj od­išiel a za­riadil všet­ko, ako mu pri­kázala Es­ter.

EkumenickýEster4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček