EkumenickýEster9,29

Ester 9:29

Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s plnou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púrim.


Verš v kontexte

28 Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej rodine, v každej krajine a v každom mes­te. Tieto dni Púrim ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve. 29 Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s plnou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púrim. 30 Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­siatich­sied­mich území Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy,

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A písala i kráľovná Es­ter, dcéra Abichai­lova, i Žid Mar­doche­us dôrazne, s celou mocou, i po druhé, aby pev­ne po­stavili ten list o sviat­ku Púrim.

Evanjelický

29 Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s pl­nou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púríme.

Ekumenický

29 Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s plnou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púrim.

Bible21

29 Tuto druhou listi­nu psa­la spo­lu s Ži­dem Mor­de­chajem také králov­na Es­ter, dce­ra Abi­chai­lova, aby pu­rim po­tvr­di­la s veške­rou vážností.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček