EkumenickýEster9,13

Ester 9:13

Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona plat­ného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu!


Verš v kontexte

12 Kráľ po­vedal kráľov­nej Es­ter: V pevnosti Šúšan Židia po­v­raždili päťs­to mužov a desať synov Hámanových. Čo asi urobili na os­tat­ných kráľov­ských územiach? Máš nejaké prianie, aby sa ti spl­nilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby som ti ju vy­pl­nil? 13 Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona plat­ného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu! 14 Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo. V Šúšane bol vy­daný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A Es­ter odpovedala: Jest­li sa vidí kráľovi za dob­ré, nech sa dá i zaj­tra Židom, ktorí sú v Súsane, aby urobili podľa zákona tohoto dňa, a desiatich synov Hámanových nech obesia na šibenicu.

Evanjelický

13 Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi vhod, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšáne, aby robili podľa dnes plat­ného zákona. Desať synov Hámánových obesili na šibenicu.

Ekumenický

13 Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona plat­ného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu!

Bible21

13 „Kdy­by král ráčil,“ od­po­vědě­la Es­ter, „ne­chť je Ži­dům dovo­leno, aby v Súsách moh­li pod­le záko­na pro dnešek jednat ještě zít­ra. A těch deset Ha­manových synů ne­chť po­věsí na kůly.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček