Bible21Skutky14

Skutky

Ikonium1 Také v Iko­niu šli do ži­dov­ské syna­go­gy a mlu­vi­li tak, že uvěři­lo ve­liké množství Ži­dů i Řeků. 2 Ti Ži­dé, kteří ne­u­věři­li, ale podní­ti­li po­ha­ny a poštva­li je pro­ti bra­trům. 3 Přesto tam strávi­li dlouhý čas a směle mlu­vi­li o Pánu, který po­tvrzoval po­sel­ství o své mi­losti a půso­bil skrze je­jich ruce divy a zá­zra­ky. 4 Obyva­tel­stvo měs­ta se roz­dě­li­lo: jedni byli s Ži­dy a druzí s apošto­ly. 5 Když se je však po­hané i Ži­dé se svý­mi vůd­ci roz­hod­li na­padnout a ka­menovat, 6 do­zvědě­li se to a utek­li do lykaon­ských měst Lystry a Derbe a je­jich oko­lí. 7 I tam šíři­li evange­li­um. Lystra a Derbe8 V Lystře sedával je­den muž. Ne­mohl na no­hy, ne­boť byl od lů­na své matky chro­mý a nikdy ne­cho­dil. 9 Také on na­s­lou­chal Pav­lovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a vi­děl jeho ví­ru, že bude uz­dra­ven, 10 ře­kl silným hla­sem: „Po­stav se na nohy a stůj rovně!“ A on vy­skočil a za­čal cho­dit. 11 Když li­dé vi­dě­li, co Pavel udělal, za­ča­li lykaon­s­ky vo­lat: „­Bo­hové se­stou­pi­li k nám v lid­ské podobě!“ 12 Barnabášovi za­ča­li ří­kat Zeus a Pav­lovi Her­mes (pro­tože mlu­vil hlavně on). 13 Kněz Di­ova chrá­mu, který stál před měs­tem, přive­dl k branám ověnčené býky a chtěl s lid­mi za­čít obětovat. 14 Jakmi­le to apošto­lové Barnabáš a Pavel us­lyše­li, roz­trh­li svá rou­cha, vběh­li do davu a křiče­li: 15 „Co to dělá­te? Vž­dyť jsme jen li­dé jako vy! Přiš­li jsme vám zvěstovat, abys­te se ob­rá­ti­li od těch­to marností k živé­mu Bo­hu, který stvořil ne­be, zemi i moře a všech­no v nich. 16 V mi­nulých dobách ne­chával všech­ny náro­dy cho­dit po je­jich cestách, 17 ale nikdy o sobě ne­přestal svědčit svým dob­ro­diním: z nebe nám dává déšť i ča­sy úro­dy a naše nit­ro sytí jídlem a radostí.“ 18 A tě­mi slovy tak­tak upoko­ji­li davy, aby jim ne­obětovaly. 19 Vtom ale do­razi­li Ži­dé z An­ti­o­chie a Iko­nia a strh­li davy k to­mu, aby Pav­la uka­menova­li. Když už ho mě­li za mrt­vého, vy­vlek­li ho za město. 20 Když ho však ob­stou­pi­li učedníci, vstal a vrá­til se do měs­ta. Druhého dne pak s Barnabášem ode­šel do Derbe. Zpáteční cesta21 I to­muto měs­tu zvěstova­li evange­li­um. Po­té, co tu zís­ka­li mno­ho učedníků, vy­da­li se na zpá­teční ces­tu do Lystry, Iko­nia a An­ti­o­chie. 22 Po­si­lova­li duše učedníků a vy­zýva­li je, aby zůstáva­li ve víře a že do Božího králov­ství mu­sí­me vejít skrze mno­há soužení. 23 V každé církvi jim s mod­lit­bou a po­stem vy­bra­li starší a svěři­li je Pánu, v něhož uvěři­li. 24 Pro­š­li Pisi­dii a přiš­li do Pamfy­lie. 25 Po­té, co káza­li slovo v Perge, ode­š­li do Atta­lie 26 a od­tud vy­plu­li do An­ti­o­chie, odkud byli před­tím svěřeni Boží mi­losti k dílu, které nyní vy­ko­na­li. 27 Když tam do­razi­li, shro­máž­di­li církev a vy­právě­li, co všech­no Bůh skrze ně uči­nil a že otevřel dveře ví­ry po­hanům. 28 Zůsta­li tam s učedníky po de­lší čas.

Bible21Skutky14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček