Bible21Skutky15

Skutky

Jeruzalémský sněm1 Po­tom přiš­li něk­teří z Jud­s­ka a za­ča­li bra­t­ry učit: „Pokud se ne­dá­te obřezat pod­le Mo­jžíšova způso­bu, nemůžete být spaseni.“ 2 Pavel a Barnabáš s nimi pro­to ve­dli ne­malý spor a hádku, a tak bylo roz­hodnuto, že Pavel, Barnabáš a něk­teří další půjdou s touto otázkou za apošto­ly a starší­mi do Je­ruzalé­ma. 3 Vy­s­láni církví tedy pro­cháze­li Fénicií a Sa­mařím a vy­právě­li o ob­rácení po­hanů a přináše­li všem bra­trům ve­likou ra­dost. 4 Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal. 5 Po­vsta­li však něk­teří věřící ze se­kty fa­ri­zeů a říka­li, že po­hané se mu­sí obřezávat a že se jim má přikázat, ať za­chovávají Mo­jžíšův zákon. 6 Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li. 7 Po ve­likém do­ha­dování vstal Petr a pro­mlu­vil k nim: „Bratři! Sami ví­te, že Bůh z nás už dávno vy­bral mě, aby po­hané slyše­li slovo evange­lia z mých úst a uvěři­li. 8 Bůh, který zná lid­ská srd­ce, jim teh­dy vy­dal svě­de­ctví, když jim dal Du­cha svatého tak jako nám. 9 Vírou očistil je­jich srd­ce a ne­uči­nil žádný roz­díl mezi ná­mi a ji­mi. 10 Pro­č tedy teď pokouší­te Bo­ha? Pro­č na­kládá­te učedníkům jho, které ne­moh­li unést ani naši ot­cové ani my? 11 Věří­me pře­ce, že jsme stejně jako oni spa­seni mi­lostí Pá­na Ježíše.“ 12 Ce­lé shro­máždění zmlklo a po­s­lou­cha­li Barnabáše a Pav­la, kteří vy­právě­li, jaké divy a zá­zra­ky skrze ně Bůh ko­nal mezi po­ha­ny. 13 Když do­mlu­vi­li, vzal si slovo Ja­kub: „Po­s­lou­chej­te mě, bratři. 14 Ši­mon tu vy­právěl, jak Bůh po­prvé navštívil po­ha­ny, aby z nich při­jal svůj vlastní lid. 15 S tím se plně sho­dují slova pro­roků, ne­boť je psáno: 16 ‚Z­novu se vrátí­ma obnovím zbořený stan Davidův. Jeho tros­ky obnoví­ma vztyčím jej, 17 aby ostatní li­dé hleda­li Hos­po­di­na – všich­ni po­hané mé jméno nesoucí, praví Hos­po­din, který činí tyto věci,‘ 18 věci, které ozna­moval už před věky. 19 Pro­to soudím, abychom po­hanům, kteří se ob­racejí k Bo­hu, neči­ni­li po­tíže. 20 Na­piš­me jim však, ať se vy­hýbají mod­lo­s­lužbě, smil­stvu, masu za­rdoušených zvířat a krvi. 21 Mo­jžíš má pře­ce ode­dáv­na kaza­te­le po všech měs­tech, kde ho čtou v syna­go­gách každou sobotu.“ Dopis věřícím z pohanů22 Apošto­lové a starší se shod­li s ce­lou církví, že do An­ti­o­chie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástup­ce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Bar­sab­áš) a Si­las. 23 Po nich po­sla­li ten­to dopis: Apoštolové, starší a všich­ni bratři zdraví bra­t­ry z po­hanů v An­ti­o­chii, Sýrii a Ki­likii. 24 Slyše­li jsme, že vás něk­teří od nás zne­poko­ji­li a zmát­li, když vám říka­li, že se mu­sí­te dát obřezat a za­chovávat Zákon. K niče­mu ta­kové­mu jsme je ne­po­věři­li. 25 My shro­máždění jsme se svorně shod­li, že k vám pošle­me své zástup­ce spo­lu s naši­mi mi­lovaný­mi Barnabášem a Pavlem, 26 kteří pro jméno naše­ho Pá­na Ježíše Krista na­sa­di­li své živo­ty. 27 Po­sílá­me k vám Judu a Si­la­se, kteří vám to vše ústně po­tvrdí: 28 Shod­li jsme se s Du­chem svatým, že na vás ne­bu­de­me vkládat žádné další bře­meno kro­mě těch­to ne­zbytných věcí: 29 vy­hýbej­te se mod­lo­s­lužbě, krvi, masu za­rdoušených zvířat a smil­stvu. Uchrání­te-li se těch­to věcí, udělá­te dobře. Buď­te zdrávi. 30 Vy­s­láni na ces­tu přiš­li do An­ti­o­chie, svo­la­li shro­máždění a předa­li do­pis. 31 Bratři ho přečet­li a mě­li z toho po­vzbu­zení ra­dost. 32 Juda se Si­la­sem (kteří byli také pro­ro­ci) pak mno­ha slovy po­vzbu­zova­li a po­si­lova­li bra­t­ry. 33 A když tam strávi­li nějaký čas, bratři je v poko­ji vy­s­la­li zpět k apošto­lům. 35 Pavel a Barnabáš zůsta­li v An­ti­o­chii také a spo­lu s mno­ha další­mi vy­učova­li a káza­li Pánovo slovo. Pavlova druhá cesta36 Po nějaké době Pavel ře­kl Barnabášovi: „Po­jď­me se vrá­tit a navštívit naše bra­t­ry ve všech měs­tech, kde jsme káza­li Pánovo slovo, ať zjis­tí­me, jak se mají.“ 37 Barnabáš chtěl, aby s se­bou vza­li i Jana Marka, 38 ale Pav­lovi se to ne­z­dálo, pro­tože je v Pamfy­lii opustil a nešel s nimi do dí­la. 39 Vzni­kl z toho tak os­t­rý spor, že se spo­lu ro­ze­š­li. Barnabáš vzal s se­bou Marka a odplul na Kypr, 40 kdežto Pavel si vy­bral Si­la­se, a když ho bratři svěři­li Boží mi­losti, vy­dal se na ces­tu. 41 Pro­cházel Sýrii a Ki­likii a po­si­loval církve.

Bible21Skutky15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček