Bible21Skutky6

Skutky

Sedm služebníků1 V té době, když se počet učedníků stále roz­růstal, za­ča­li si ti, kdo mlu­vi­li ře­cky, stěžovat, že je­jich vdovy jsou opro­ti hebrej­ským kráce­ny na denních přídělech jíd­la. 2 Dvanáct apošto­lů pro­to svo­lalo shro­máždění všech učedníků a řeklo: „Není správné, abychom se přesta­li věnovat Boží­mu slovu a slouži­li u sto­lů. 3 Pro­to, bratři, vy­ber­te ze svého stře­du sedm mužů dob­ré po­věsti, plných Du­cha a moud­rosti, kterým tu práci svěří­me. 4 Sami se pak bu­de­me na­dále věnovat mod­lit­bě a službě Slova.“ 5 Ce­lé shro­máždění s tím návrhem sou­hla­si­lo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného ví­ry a Du­cha svatého), Fi­lipa, Pro­cho­ra, Nikano­ra, Ti­mo­na, Par­mé­na a Mikuláše (pro­se­ly­tu z An­ti­o­chie). 6 Po­stavi­li je před apošto­ly a ti na ně po mod­lit­bě vkláda­li ru­ce. 7 Boží slovo se šíři­lo a počet učedníků v Je­ruzalémě se mo­cně roz­růstal. Také ve­liké množství kněží při­jalo ví­ru. 8 Štěpán, plný ví­ry a mo­ci, ko­nal mezi lid­mi ve­liké divy a zá­zra­ky. 9 Teh­dy po­vsta­li něk­teří z takzvané syna­go­gy Li­bertinů (to­tiž osvo­bo­zených ot­roků z Kyré­ny, Ale­xan­drie, Ki­likie a Asie) a za­ča­li Štěpánovi odpo­rovat. 10 Ne­moh­li ale ob­stát pro­ti moud­rosti a Du­chu, v je­hož moci mlu­vil. 11 Na­strči­li pro­to muže, kteří pro­hlašova­li: „S­lyše­li jsme, jak se rouhá pro­ti Mo­jžíšovi a pro­ti Bohu!“ 12 Tím po­bouři­li lid i starší a znal­ce Písma, takže Štěpá­na na­ko­nec za­tkli a od­ve­dli před Ve­le­ra­du. 13 Tam po­stavi­li falešné svědky, kteří tvr­di­li: „­Ten člověk ne­u­stále mluví pro­ti to­muto svaté­mu mís­tu a pro­ti Záko­nu. 14 Slyše­li jsme ho ří­kat, že Ježíš Na­za­retský zničí toto místo a změní us­tano­vení, která jsme do­sta­li od Mojžíše!“ 15 Všich­ni, kdo sedě­li ve Ve­le­ra­dě, na něj upře­li po­hled a vi­dě­li jeho tvář jako tvář an­dě­la.

Bible21Skutky6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček