Bible21Skutky8

Skutky

Evangelium v Samaří1 Saul jeho smrt schvaloval. V té době přišlo na církev v Je­ruzalémě ve­liké pronásledování, takže se všich­ni kro­mě apošto­lů roz­prch­li po jud­ských a sa­mařských krajích. 2 Zbožní muži po­chova­li Štěpá­na a vel­mi ho oplakáva­li. 3 Saul za­tím pustošil církev. Vcházel do do­mů, od­vlékal muže i že­ny a za­víral je do vězení. 4 Ti, kdo se roz­prch­li, ovšem káza­li Slovo, kamko­li přiš­li. 5 Fi­lip vešel do měs­ta Sa­maří a kázal tam Krista. 6 Li­dé svorně na­s­lou­cha­li Fi­li­po­vým slovům v ce­lých zástu­pech, pro­tože slyše­li a vi­dě­li zá­zra­ky, které dělal. 7 Nečis­tí du­chové s ve­likým křikem vy­cháze­li z mno­ha po­se­dlých a mno­zí ochrnutí a chro­mí byli uz­dra­veni. 8 Ce­lé město za­žívalo ve­likou ra­dost. 9 V tom městě žil je­den muž jménem Ši­mon. Už dlouho ohro­moval sa­mařský lid svou magií a pro­hlašoval se za něko­ho vý­ji­mečného. 10 Všich­ni, od nejmenšího až po nej­většího, ho dych­tivě po­s­lou­cha­li a říka­li: „To­hle je jis­tě ta ve­liká Boží moc!“ 11 Po­s­lou­cha­li ho pro­to, že je tak dlouho ohro­moval svou magií. 12 Když ale uvěři­li Fi­li­po­vi kážící­mu o Božím králov­ství a o jménu Ježíše Krista, dáva­li se muži i že­ny pokřtít. 13 Uvěřil dokon­ce i sám Ši­mon a po svém kř­tu se stále držel Fi­lipa. Když vi­děl, jak ve­liké divy a zá­zra­ky se dějí, byl ohro­men. 14 Apošto­lové v Je­ruzalémě us­lyše­li, že Sa­maří při­jalo Boží slovo, a tak k nim vy­s­la­li Pet­ra a Ja­na. 15 Ti přiš­li a mod­li­li se za ně, aby při­ja­li Du­cha svatého. 16 (Na niko­ho z nich to­tiž ještě ne­se­stou­pil; byli pou­ze pokřtěni ve jménu Pá­na Ježíše.) 17 Vkláda­li tedy na ně ruce a oni při­jí­ma­li Du­cha svatého. 18 Když Ši­mon uvi­děl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání ru­kou apošto­lů, při­ne­sl jim peníze 19 se slovy: „­Dej­te i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ru­ce, při­jal Du­cha svatého!“ 20 Petr mu na to ře­kl: „Ať jsou tvé peníze za­trace­ny s te­bou! To sis mys­lel, že Boží dar jde kou­pit za peníze? 21 Nemáš podíl ani účast na téhle věci, pro­tože tvé srd­ce není před Bo­hem upřímné. 22 Čiň pokání ze své špatnosti a mod­li se – snad ti Bůh ten úmy­sl tvého srd­ce odpustí. 23 Vi­dím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí.“ 24 Ši­mon od­po­věděl: „Vy se za mě mod­lete k Pánu, ať se mi ne­stane nic z to­ho, co jste říkali!“ 25 Po­té, co vy­da­li svě­de­ctví a pro­mlu­vi­li Pánovo slovo, vrace­li se apošto­lové do Je­ruzalé­ma a káza­li evange­li­um v mno­ha sa­mařských ves­nicích. Etiopský komoří26 Hos­po­dinův an­děl pro­mlu­vil k Fi­li­po­vi: „Vstaň a vy­dej se na jih, k pouštní cestě z Je­ruzalé­ma do­lů do Gazy.“ 27 Vy­dal se tedy na ces­tu a hle, na­razil na jedno­ho Eti­opa­na. Byl to ko­moří eti­op­ské králov­ny Kan­da­ky, který spravoval všech­ny její pokla­dy. Ten se při­jel do Je­ruzalé­ma poklo­nit Bohu 28 a právě se vracel do­mů. Seděl na voze a četl pro­roka Iza­iáše. 29 Duch ře­kl Fi­li­po­vi: „Do­hoň ten vůz a jdi ve­dle něj.“ 30 Fi­lip ho tedy doběhl a us­lyšel ho, jak čte pro­roka Iza­iáše. Ze­ptal se ho: „Ro­zumíš to­mu, co čteš?“ 31 „Jak bych mohl?“ od­po­věděl. „Je­dině kdy­by mi to někdo vyložil.“ A pro­sil Fi­lipa, aby na­stou­pil a přise­dl k ně­mu. 32 Místo, které v Pís­mu četl, bylo toto: „Jak ovce na porážku ve­den byl, jako když beránek před stři­hačem oněmí, ústa ne­o­tevřel. 33 Ve svém ponížení byl zba­ven právaa kdo vy­líčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připra­ven o život.“ 34 Ko­moří se Fi­lipa ze­ptal: „Pro­sím tě, o kom to pro­rok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ 35 Fi­lip se ujal slova a počínaje tím­to mís­tem Písma mu zvěstoval Ježíše. 36 A jak je­li, ces­ta ve­dla ko­lem nějaké vo­dy. Ko­moří zvo­lal: „Po­hleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ 38 a ne­chal za­stavit vůz. Oba, Fi­lip i ko­moří, se­stou­pi­li do vody a Fi­lip ho pokř­til. 39 Když vy­stou­pi­li z vo­dy, Hos­po­dinův Duch uchvá­til Fi­lipa a ko­moří ho už ne­spatřil; jel tedy svou cestou a ra­doval se. 40 Fi­lip se pak octl v Azo­tu. Pro­cházel všech­na okolní měs­ta a kázal evange­li­um, až přišel do Cesa­re­je.

Bible21Skutky8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček