Bible21Skutky11

Skutky

Kdo jsem, abych bránil Bohu?1 Apošto­lové a ostatní bratři v Jud­s­ku se do­slech­li, že i po­hané při­ja­li Boží slovo. 2 Když Petr do­razil do Je­ruzalé­ma, obřezaní věřící mu vy­týka­li: 3 „Šel jsi k ne­obřezan­cům a jedl jsi s nimi!“ 4 Petr jim to za­čal po pořádku vy­světlovat: 5 „Jednou, když jsem se ve městě Joppe mod­lil, ve vy­tržení jsem spatřil vi­dění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako ve­liká plach­ta. Když se­stou­pi­la až ke mně, 6 po­zorně jsem se do ní podíval a spatřil jsem čtverno­há polní zvířa­ta i šel­my, pla­zy a ptáky. 7 Teh­dy jsem us­lyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, za­bíjej a jez!‘ 8 Od­po­věděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem ne­vzal do úst nic nečis­tého nebo poskvrněného.‘ 9 Ten hlas z nebe ke mně ale pro­mlu­vil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!‘ 10 Třikrát se to opa­kovalo, než to bylo všech­no vy­taženo zpátky do ne­be. 11 Vtom se před do­mem, ve kterém jsem byl, ob­jevi­li tři muži. Byli za mnou po­s­láni z Cesa­re­je 12 a Duch mi ře­kl, abych šel bez váhání s ni­mi. Do­pro­váze­lo mě těch­to šest bra­trů, s ni­miž jsme veš­li do domu toho muže. 13 Vy­právěl nám, jak ve svém do­mě uvi­děl an­dě­la. Stanul před ním a ře­kl: ‚Poš­li do Joppy a nech za­vo­lat Ši­mo­na zvaného Petr. 14 Skrze to, co ti po­ví, bu­deš spa­sen ty i ce­lý tvůj dům!‘ 15 A jen, co jsem k nim za­čal mlu­vit, se­stou­pil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás. 16 Teh­dy jsem si vzpo­mněl na Pánova slova: ‚Jan kř­til vodou, ale vy bu­dete pokřtěni Du­chem svatým.‘ 17 Jest­liže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěři­li v Pá­na Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu?“ 18 Po těch slovech se upoko­ji­li a za­ča­li chvá­lit Bo­ha: „Tak tedy i po­hanům dal Bůh pokání k životu!“ Církev v Antiochii19 Ti, kdo se roz­prch­li během pronásledování po Štěpánově smrti, do­razi­li až do Fénicie, na Kypr a do An­ti­o­chie a šíři­li Boží slovo výhradně mezi Ži­dy. 20 Něk­teří z nich, půvo­dem z Kyp­ru a Kyré­ny, však po přícho­du do An­ti­o­chie os­lovi­li evange­li­em o Pánu Ježíši také Ře­ky. 21 Hos­po­di­nova ruka byla s nimi a ve­liké množství jich uvěři­lo a ob­rá­ti­lo se k Pánu. 22 Zpráva o tom se do­nes­la k církvi v Je­ruzalémě, a tak do An­ti­o­chie vy­s­la­li Barnabáše. 23 Když tam přišel a uvi­děl tu Boží mi­lost, za­ra­doval se a všech­ny po­vzbu­zoval, aby s od­daným srd­cem zůstáva­li věrní Pánu. 24 (Byl to dob­rý muž, plný Du­cha svatého a ví­ry. ) A tak se k Pánu při­dalo ještě mno­ho dalších. 25 Barnabáš pro­to ode­šel do Tar­su vy­hledat Sau­la, 26 a když ho našel, přive­dl ho do An­ti­o­chie. Strávi­li v tamější církvi ce­lý rok a uči­li spoustu li­dí. Právě zde v An­ti­o­chii byli učedníci po­prvé označeni za křesťa­ny. 27 V té době přiš­li do An­ti­o­chie pro­ro­ci z Je­ruzalé­ma. 28 Je­den z nich jménem Aga­bos vstal a skrze Du­cha ozna­moval, že po ce­lé říši bude ve­liký hlad. (Což se také splni­lo za císaře Klau­dia.) 29 Učedníci tedy roz­hod­li, že každý pod­le své možnosti pošle po­moc bra­trům v Jud­s­ku. 30 To také uděla­li a po­sla­li to starším po Barnabášovi a Saulovi.

Bible21Skutky11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček