RoháčekSkutky6,3

Skutky 6:3

Skutky apoštolov

A tak ob­zrite sa, bratia, po sied­mich dob­ro­povest­ných mužoch zpomedzi seba, pl­ných Svätého Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme k tej­to práci,


Verš v kontexte

2 Vtedy si svolali tí dvanás­ti množs­tvo učeníkov a po­vedali: Neľúbi sa to, aby sme my opus­tili slovo Božie a ob­sluhovali stoly. 3 A tak ob­zrite sa, bratia, po sied­mich dob­ro­povest­ných mužoch zpomedzi seba, pl­ných Svätého Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme k tej­to práci, 4 a my budeme snažne zo­tr­vávať na mod­lit­be a v službe slova.

späť na Skutky, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak ob­zrite sa, bratia, po sied­mich dob­ro­povest­ných mužoch zpomedzi seba, pl­ných Svätého Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme k tej­to práci,

Evanjelický

3 Pre­to vy­hliad­nite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, pl­ných Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme na túto službu;

Ekumenický

3 Pre­to si, bratia, vy­hliad­nite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, pl­ných Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme na túto službu.

Bible21

3 Pro­to, bratři, vy­ber­te ze svého stře­du sedm mužů dob­ré po­věsti, plných Du­cha a moud­rosti, kterým tu práci svěří­me.

RoháčekSkutky6,3