RoháčekSkutky6,10

Skutky 6:10

Skutky apoštolov

a ne­moh­li odolať múd­ros­ti a duchu, ktorým hovoril.


Verš v kontexte

9 Ale po­vs­tali nie­ktorí z tej tak zvanej synagógy Liber­tínov, Cyréňanov a Alexan­drín­cov a z tých, k­torí boli z Cilície a z Ázie, a do­hadovali sa so Štefanom, 10 a ne­moh­li odolať múd­ros­ti a duchu, ktorým hovoril. 11 Vtedy pod­hodili mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.

späť na Skutky, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 a ne­moh­li odolať múd­ros­ti a duchu, ktorým hovoril.

Evanjelický

10 ale ne­vládali od­porovať múd­ros­ti a Duchu, ktorým hovoril.

Ekumenický

10 ale ne­vládali od­porovať múd­ros­ti a Duchu, ktorým hovoril.

Bible21

10 Ne­moh­li ale ob­stát pro­ti moud­rosti a Du­chu, v je­hož moci mlu­vil.