RoháčekSkutky6,5

Skutky 6:5

Skutky apoštolov

A ľúbilo sa slovo všet­kému množs­tvu, a vy­volili si Štefana, muža pl­ného viery a Svätého Ducha, a Filipa a Prochóra a Ni­kanora a Timóna a Par­ména a Mikuláša, an­ti­ochen­ského prozelyta,


Verš v kontexte

4 a my budeme snažne zo­tr­vávať na mod­lit­be a v službe slova. 5 A ľúbilo sa slovo všet­kému množs­tvu, a vy­volili si Štefana, muža pl­ného viery a Svätého Ducha, a Filipa a Prochóra a Ni­kanora a Timóna a Par­ména a Mikuláša, an­ti­ochen­ského prozelyta, 6 ktorých po­stavili pred apoštolov a po­mod­liac sa vzložili na nich ruky.

späť na Skutky, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 A ľúbilo sa slovo všet­kému množs­tvu, a vy­volili si Štefana, muža pl­ného viery a Svätého Ducha, a Filipa a Prochóra a Ni­kanora a Timóna a Par­ména a Mikuláša, an­ti­ochen­ského prozelyta,

Evanjelický

5 Táto reč sa páčila všet­kým, a vy­volili si Štefana, muža pl­ného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Ni­kánora, Timona, Par­ména a Mikuláša, prozelytu z An­ti­ochie.

Ekumenický

5 Táto reč sa za­páčila celému zhromaždeniu; zvolili si Štefana, muža pl­ného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Ni­kanora, Timóna, Par­mena a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.

Bible21

5 Ce­lé shro­máždění s tím návrhem sou­hla­si­lo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného ví­ry a Du­cha svatého), Fi­lipa, Pro­cho­ra, Nikano­ra, Ti­mo­na, Par­mé­na a Mikuláše (pro­se­ly­tu z An­ti­o­chie).

RoháčekSkutky6,5