RoháčekSkutky6,11

Skutky 6:11

Skutky apoštolov

Vtedy pod­hodili mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.


Verš v kontexte

10 a ne­moh­li odolať múd­ros­ti a duchu, ktorým hovoril. 11 Vtedy pod­hodili mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 A tak vzbúrili ľud i starších i zákon­níkov a prij­dúc na neho schvatli ho a za­vied­li pred vy­sokú radu

späť na Skutky, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy pod­hodili mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.

Evanjelický

11 Nato na­strojili mužov, ktorí žalovali: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.

Ekumenický

11 Vtedy navied­li mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho rozp­rávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu.

Bible21

11 Na­strči­li pro­to muže, kteří pro­hlašova­li: „S­lyše­li jsme, jak se rouhá pro­ti Mo­jžíšovi a pro­ti Bohu!“