EkumenickýJúdov1

Júdov

Pozdrav1 Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta, brat Jakuba, po­volaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kris­tom chránení: 2 milo­sr­den­stvo, po­koj a lás­ka nech je s vami v hojnosti. Odsúdenie falošných učiteľov3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým. 4 Vkrad­li sa totiž medzi vás nie­ktorí ľudia, o ktorých bol už dáv­no na­písaný súd­ny výrok. Sú to bez­božníci, ktorí za­mieňajú milosť nášho Boha za vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného vlád­cu a nášho Pána, Ježiša Kris­ta. 5 Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili. 6 An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa. 7 Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou. 8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam. 9 Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá! 10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá. 11 Beda im, pre­tože sa vy­dali Kai­novou ces­tou, za ú­platok sa nechali vtiah­nuť do bludu Bileáma, až za­hynuli v Kórachovej vzbure. 12 Sú poškvr­nou na vašich hodoch lás­ky, kde spolu s vami bez han­by hodujú a pasú sami seba; sú ob­lak­mi bez dažďa hnané vet­rom sem a ta, jesen­né stromy bez ovocia, dvak­rát odum­reté a vy­korenené; 13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu. 16 Sú to šom­rajúci ne­spokojen­ci, žijú podľa svojich žiados­tí. Ich ús­ta hovoria po­výšene a ľuďom lichotia pre zisk. Varovania a výzvy17 Vy však, milovaní, pamätaj­te na slová, ktoré už pred­tým vy­slovili apoštoli nášho Pána Ježiša Kris­ta. 18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom. 21 Ud­ržuj­te sa v Božej lás­ke a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta pre večný život. 22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú, 23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom. Oslava Boha24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu, 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všet­kými vek­mi teraz i na všet­ky veky. Amen.

EkumenickýJúdov1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček