EkumenickýSudcov21,23

Sudcov 21:23

Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich.


Verš v kontexte

22 Keď prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s vami, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo každý z nás nezís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali dob­rovoľne, lebo by ste sa boli pre­hrešili. 23 Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich. 24 Po­tom sa Iz­raeliti od­tiaľ roz­išli, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu, teda každý od­išiel do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 A synovia Ben­jaminovi urobili tak a od­nies­li si ženy podľa svoj­ho počtu zpomedzi tan­cujúcich, ktoré uchytili, a odíduc na­vrátili sa k svoj­mu dedičs­tvu a vy­staviac mes­tá bývali v nich.

Evanjelický

23 Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich.

Ekumenický

23 Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich.

Bible21

23 A tak to Ben­jamín­ci uděla­li. Každý si z té ve­se­lice od­ve­dl manželku, kte­rou si chy­til. Pak šli a vrá­ti­li se do svého dě­dictví. Znovu vy­stavě­li svá měs­ta a byd­le­li v nich.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček