Roháček1. Kráľov16

1. Kráľov

Proroctvo Jehu-va proti Bášovi.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jehu-vo­vi, synovi Chananiho, proti Bášovi po­vediac: 2 Pre­tože som ťa po­výšil z prachu a dal som ťa za vod­cu nad svojím ľudom Iz­raelom, a že si chodil po ces­te Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Iz­rael, aby ma popudzovali svojimi hriechami, 3 hľa, od­pracem po Bášovi i po jeho dome a dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátov­ho. 4 Toho, kto zo­mrie Bášovi v mes­te, budú žrať psi, a toho, kto mu zo­mrie na poli, budú žrať nebes­kí vtáci. 5 A os­tat­né deje Bášove a to, čo robil, i jeho udat­nosť, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových? 6 A tak ľahol Báša a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný v Tir­ci. A kraľoval Éla, jeho syn, mies­to neho. 7 A tedy aj skr­ze Jehu-va, syna Chananiho, proroka, stalo sa slovo Hos­podinovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všet­ko to zlé, ktoré páchal, z­lé v očiach Hos­podinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a pre­to, že ho za­bil. Éla. Zimri ho zabije a pobije celý jeho dom.8 V dvad­siatom šies­tom roku Azu, jud­ského kráľa, kraľoval Éla, syn Bášov, nad Iz­raelom v Tir­ci dva roky. 9 A spik­nul sa proti nemu jeho sluha Zim­ri, veliteľ polo­vice vozov, práve vtedy, keď pil v Tir­ci a bol opilý, v dome Ar­cu, ktorý bol nad jeho domom v Tir­ci. 10 Vtedy prišiel Zim­ri a uderil ho a za­bil ho v dvad­siatom sied­mom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval mies­to neho. 11 A stalo sa, keď už kraľoval, hneď ako do­sadol na jeho trón, že po­bil celý dom Bášov. Ne­ponechal mu ani močiaceho na stenu ani jeho príbuz­ných, k­torí by ho boli mali právo pomstiť, ani nik­torého jeho priateľa. 12 A tak vy­hladil Zim­ri celý dom Bášov podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril o Bášovi, skr­ze proroka Jehu-va, 13 pre všet­ky hriechy Bášu a p­re hriechy Élu, jeho syna, ktorými hrešili a ktorými spôsobili to, že hrešil Iz­rael popudzujúc Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, svojimi már­nosťami. 14 A os­tat­né deje Élove a všet­ko to, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových? Zimri, robil zlé. Spálený.15 V dvad­siatom sied­mom roku Azu, jud­ského kráľa, kraľoval Zim­ri v Tir­ci sedem dní. A ľud táboril proti Gib­betonu, ktorý pat­ril Filištínom. 16 A keď počul ľud, ktorý táboril p­ri Gibbetone, že vraj sa spik­nul Zim­ri a že aj za­bil kráľa, učinil celý Iz­rael Omriho, veliteľa voj­ska, kráľom nad Iz­raelom toho dňa v tábore. 17 Vtedy od­išiel Omri a celý Iz­rael s ním od Gib­betona hore a obľah­li Tir­cu. 18 A stalo sa, keď videl Zim­ri, že je mes­to zau­jaté, vošiel do paláca domu kráľov­ho a spálil nad sebou dom kráľov ohňom a zo­mrel, 19 pre svoje hriechy, ktorými hrešil robiac to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, chodiac po ces­te Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorý spáchal, spôsobiac to, aby hrešil Iz­rael. 20 A os­tat­né deje Zim­riho a jeho spik­nutie, ktorým sa spik­nul, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových? Tibni a Omri. Omri robil zlé.21 Vtedy sa roz­delil iz­rael­ský ľud na dvoje: polo­vica ľudu išla za Tib­nim, synom Ginatovým, aby ho učinila kráľom, a polo­vica išla za Omrim. 22 Ale zvíťazil ľud, ktorý išiel za Omrim, nad ľudom, ktorý išiel za Tib­nim, synom Ginatovým. A tak zo­mrel Tib­ni, a kraľoval Omri. 23 V trid­siatom pr­vom roku Azu, jud­ského kráľa, kraľoval Omri nad Iz­raelom, dvanásť rokov; v Tir­ci kraľoval šesť rokov. 24 A kúpil vrch Samáriu od Šemera za dve hriv­ny strieb­ra. A keď vy­stavil vrch, na­zval meno mes­ta, ktoré vy­stavil, po mene Šemera, pána vr­chu, Samári­ou. 25 A Omri robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a robil horšie od všet­kých, ktorí boli pred ním. 26 A chodil po všet­kých ces­tách Jeroboáma, syna Nebátov­ho, a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, že hrešil Iz­rael, aby popudzoval Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, svojimi már­nosťami. 27 A os­tat­né veci Omriho, ktoré robil, a jeho udat­nosť, ktorú do­kázal, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových? 28 A ľahol Omri a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný v Samárii, a kraľoval Achab, jeho syn, mies­to neho. Achab, robil zlé. Jezábeľ.29 Achab, syn Omriho, kraľoval nad Iz­raelom v trid­siatom ôs­mom roku Azu, jud­ského kráľa, a Achab, syn Omriho, kraľoval nad Iz­raelom v Samárii dvad­saťd­va rokov. 30 A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, horšie od všet­kých, ktorí boli pred ním. 31 A stalo sa, jako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátov­ho, že si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Et­bála, sidon­ského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 A po­stavil Bálovi ol­tár v dome Bálovom, ktorý vy­stavil v Samárii. 33 A k tomu spravil Achab i háj a tak vy­konal Achab ešte viac, aby popudzoval Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, nad všet­kých kráľov Iz­raelových, ktorí boli pred ním. 34 Za jeho dní vy­stavil Chiel Bétel­ský Jericho. Za život Abiráma, svoj­ho pr­vorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svoj­ho najm­ladšieho, po­stavil jeho brány, podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril skr­ze Jozuu, syna Núnov­ho.

Roháček1. Kráľov16