Roháček1. Kráľov9

1. Kráľov

Hospodin sa znova ukáže Šalamúnovi.1 A stalo sa, keď do­staväl Šalamún dom Hos­podinov a dom kráľov a dokonal všetko to, čo si žiadal Šalamún, čo chcel učiniť, 2 ukázal sa Hos­podin Šalamúnovi po druhé, jako sa mu ukázal v Gibe­one, 3 a Hos­podin mu riekol: Počul som tvoju mod­lit­bu a tvoju po­kor­nú pros­bu, ktorú si prosil predo mnou: po­svätil som ten­to dom, ktorý si vy­stavil, aby som tam položil svoje meno, a aby tam bolo až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni. 4 A ty, ak budeš chodiť predo mnou tak, ako chodil Dávid, tvoj otec, v bez­úhon­nos­ti srd­ca a v úp­rim­nos­ti činiac všet­ko tak, ako som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy, 5 vtedy po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva nad Iz­raelom, aby stál na veky, jako som hovoril Dávidovi, tvoj­mu ot­covi, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž s trónu Iz­raelov­ho. 6 Ale jest­li sa na­ozaj od­vrátite naz­pät vy alebo vaši synovia ne­na­sledujúc ma a tak nebudete os­tríhať moje pri­kázania, moje ustanovenia, ktoré som vám pred­ložil, ale poj­dete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vy­plienim Iz­raela s po­vr­chu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári, a Iz­rael bude za prís­lovie a za os­trý po­smech medzi všet­kými národami. 8 A ten­to dom bude vr­cholom; každý, kto poj­de pop­ri ňom, zdesí sa a zhýk­ne od údivu, a po­vedia: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu? 9 A riek­nu: Pre­to, že opus­tili Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý vy­viedol ich ot­cov z Egypt­skej zeme, a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im, pre­to uviedol Hos­podin na nich všet­ko toto zlé. Šalamún daruje Chíramovi mestá.10 A stalo sa po dvad­siatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún tie dva domy, dom Hos­podinov a dom kráľov, 11 p­ri čom Chíram, kráľ Týru, pod­poroval Šalamúna za­opat­rujúc ho cedrovým drevom a zlatom podľa všet­kej jeho žiados­ti, že vtedy dal kráľ Šalamún Chíramovi dvad­sať miest v Galilej­skej zemi. 12 A Chíram vy­šiel z Týru, aby videl mes­tá, ktoré mu dal Šalamún, a neľúbily sa mu. 13 A riekol: Čo sú to jaké mes­tá, ktoré si mi dal, môj brat? A na­zval ich zemou Kábul, a tak sa volajú až do tohoto dňa. 14 A Chíram po­slal kráľovi sto dvad­sať hrivien zlata. Stavby Šalamúnove; synovia Izraelovi slobodní a iné.15 A toto je vec tej dáv­ky, ktorú vy­bral kráľ Šalamún, aby staväl dom Hos­podinov a svoj dom a Mil­lo a múr Jeruzalema a Chácor a Megid­do a Gázer. 16 Fara­on, kráľ Egyp­ta, bol vy­šiel hore a zau­jal Gázer a vy­pálil ho ohňom a Kananejov, ktorí bývali v mes­te, po­bil, a dal ho do vena svojej dcére, žene Šalamúnovej. 17 A Šalamún vy­stavil Gázer a Dol­ný Bét-choron, 18 Baalát a Tad­mor na púšti, v zemi, 19 a všet­ky skladišt­né mes­tá, ktoré mal Šalamún, mes­tá vozov a mes­tá jazd­cov a iné, čo si všet­ko žiadal Šalamún, čo si žiadal vy­staviť v Jeruzaleme a na Libanone jako aj v celej zemi svoj­ho panovania. 20 Čo do všetkého ľudu, ktorý bol po­zos­tal z Amorejov, Hetejov, Ferezejov, Hevejov a z Jebuzejov, ktorí neboli zo synov Iz­raelových, 21 čo do ich synov, ktorí boli po­zos­tali po nich v zemi, ktorých ne­moh­li synovia Iz­raelovi, jako zakliatych, vy­hubiť, tým uložil Šalamún pod­dan­skú službu jako daň, a je tak až do tohoto dňa. 22 Ale zo synov Iz­raelových nedal Šalamún nikoho do služby pod­dan­stva, lebo tí boli mužmi voj­ny a boli jeho služob­ník­mi, jeho kniežatami, jeho vojen­nou družinou a veliteľmi nad jeho voz­mi a jeho jazd­cami. 23 Toto boli pop­red­ní úrad­níci, ktorí boli nad dielom Šalamúnovým: bolo ich päťsto päťdesiat. Tí vlád­li nad ľudom, ktorý pracoval na diele. 24 Len dcéra fara­onova od­išla hore z mes­ta Dávidov­ho do svoj­ho domu, ktorý jej vy­stavil. Vtedy staväl Mil­lo. 25 A Šalamún obetoval trik­rát do roka zápal­né obeti a po­koj­né obeti na ol­tári, ktorý vy­stavil Hos­podinovi, a kadil tým na oltári, ktorý bol pred Hos­podinom. A tak tedy do­konal dom. Šalamúnove lode.26 A kráľ Šalamún narobil lodí v Ec­jon-gábere, ktoré je pri Elóte na brehu Rudého mora, v zemi Edomovej. 27 A Chíram po­slal na tých lodiach svojich služob­níkov, zkúsených plav­cov, ktorí znali more, so služob­ník­mi Šalamúnovými. 28 A prišli do Ofíra a vzali od­tiaľ zlata štyris­to dvad­sať hrivien a do­pravili ho ku kráľovi Šalamúnovi.