Roháček1. Kráľov7

1. Kráľov

Stavba domu Šalamúnovho.1 A svoj dom staväl Šalamún trinásť rokov, a tak do­stavil celý svoj dom. 2 A vy­stavil dom z lesa Libanona; sto lakťov bola jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šír­ka a trid­sať lakťov jeho výška, na štyroch radoch ced­rových stĺpov, a tesané h­rady cedrové boly na stĺpoch. 3 Po­krytý bol ced­rovinou hore nad iz­bami, ktoré boly na stĺpoch, k­torých bolo štyridsaťpäť, po pät­nás­tich v jed­nom rade. 4 Okien boly tri rady, oblok proti obloku po trikrát. 5 A všet­ky dvere a po­d­voje boly štvorhranné čo do svetelnosti, a oblok proti obloku trik­rát. 6 A spravil stĺpovú sieň: päťdesiat lakťov jej dĺžka a trid­sať lakťov jej šír­ka, a iná sieň pred nimi, i stĺpy i výpus­tok trámu pred nimi. 7 A spravil aj trón­nu sieň, kde súdil, súd­nu sieň, ktorá bola po­krytá ced­rovinou od pod­lahy po po­valu. Dom dcéry faraonovej.8 A jeho dom, v ktorom býval, na druhom dvore z druhej, za­dnej strany siene, bol stav­bou toho is­tého druhu jako jako toto. A vy­stavil a zariadil dom dcére fara­onovej, ktorú si vzal Šalamún za ženu, k­torý bol ako táto sieň. 9 Všet­ko to bolo z drahocenných kameňov, tesaných podľa miery, pílených pílou z pred­nej i zo za­dnej strany, a to od zá­kladu až ku stropu a zvon­ku až po veľký dvor. 10 A zá­klad bol z drahých kameňov, veľkých kameňov, z kameňov na desať lakťov a z kameňov na osem lakťov. 11 A hore, nad základom, boly drahé kamene, tesané podľa miery, a ced­rina. 12 A veľký dvor všade dookola zo troch radov tesaného kameňa a z jed­ného radu cedrových trámov, a také is­té za­riadenie mal i vnútor­ný dvor domu Hos­podinov­ho i sieň domu. Zariadenie chrámu. Stĺpy, makovice, mreže.13 A kráľ Šalamún po­slal pos­lov a vzal Chírama z Týru. 14 Bol to syn ženy vdovy z po­kolenia Naf­taliho, ktorého otec bol človek z Týru. Bol to remeselník, k­torý robil z medi a bol na­pl­nený múd­rosťou, roz­um­nosťou a umením, aby robil všelijaké dielo z medi, a tedy prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a robil všet­ko jeho dielo. 15 A utvoril dva stĺpy z medi. Osem­násť lakťov bola výška jed­ného stĺpa a jeho obvod dvanásť lakťov a tak i druhého stĺpa. 16 Spravil i dve makovice-hlavice, aby ich dal na vrch stĺpov, uliate z medi. Päť lakťov bola výška jed­nej makovice a päť lakťov výška druhej makovice. 17 A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, maly na sebe mrežinu, spravenú na spôsob práce pletiva, šnúry na spôsob práce reťazí; sedem mala jed­na makovica a sedem mala druhá makovica. 18 A tak spravil tie stĺpy a dva rady do­okola na jed­no pletivo po­kryť makovice, ktoré boly hore, zrnatých jabĺk, a tak spravil aj druhej makovici. 19 A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, čo do práce boly podoby ľalií, v sieni, na štyri lak­te. 20 Také boly makovice na oboch stĺpoch, aj hore pri vy­puk­line, ktorá bola za pletivom. A zrnatých jabĺk bolo dve­sto, up­ravených v rady do­okola, na makovici, na jed­nej i na druhej. 21 A po­stavil stĺpy sieni chrámu. A keď po­stavil pravý stĺp, na­zval jeho meno Jachín. A keď po­stavil ľavý stĺp, na­zval jeho meno Bo­az. 22 A hore na vr­chu stĺpov bola práca podoby ľalií. A tak bolo do­konané dielo stĺpov. Medené more.23 A spravil uliate more. Desať lakťov šír­ky bolo od jed­ného jeho kraja po jeho d­ruhý kraj, a bolo okrúhle do­okola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra trid­siatich lakťov ho ob­jala do­okola. 24 A pod jeho krajom ho ob­jímaly ozdoby, divé uhor­ky, do­okola, po desiatich v lak­ti, ktoré ob­kľučovaly more do­okola; dva rady bolo tých divých uhoriek, ktoré boly s ním spolu sliate. 25 Stálo na dvanás­tich voloch, z ktorých tri hľadely na sever, tri hľadely na západ, tri hľadely na juh, a tri hľadely na východ, a more bolo na nich svr­chu, a všet­ky ich za­dky boly ob­rátené dovnútra. 26 Jeho trúb­ka bola na dlaň; jeho kraj bol taký, jako býva spravený kraj u kalicha, jako kvet ľalie; pojímalo dva tisíce batov. Podstavce.27 A spravil desať vozových podstavcov z medi. Štyri lak­te bola dĺžka jed­ného pod­stav­ca, štyri lak­te jeho šír­ka a tri lak­te jeho výška. 28 Práca každého toho pod­stav­ca bola takáto: maly po bokoch uzavierajúce steny, a tie uzavierajúce steny boly medzi ok­raj­nými došticami. 29 A na tých uzavierajúcich stenách, ktoré boly medzi došticami, boli ľvi, voly a cherubi, a nad tými došticami bol svr­chu stĺpec a pod ľvami a vol­mi boly ven­ce, spravené tak, ako čo by visely. 30 Každý pod­stavec mal štyri medené kolesá a medené osi, a jeho štyri nohy, s­tojace na osiach, maly pliec­ka; a pliecka boly uliate pod umyvákom, a za každým z nich boly ven­ce. 31 A jeho ús­tie zvnút­ra makovice a hore na lakeť, a jeho ús­tie bolo ok­rúh­le, spravené jako stĺpec, na pol­druha lakťa, a aj na jeho ús­tí boly rez­by, ale ich uzavierajúce steny boly št­vor­hran­né, nie ok­rúh­le. 32 Tie štyri kolesá boly pod tými stenami jako aj opory kolies, na pod­stav­ci, a výška jed­ného kolesa bola pol­druha lakťa. 33 A práca tých kolies bola, jako býva práca kolesa u voza; ich záos­ky, ich lúkote, ich špice, ich hlavy, všet­ko bolo uliate. 34 A s­pravil štyri pliec­ka na štyri uhly každého pod­stav­ca; jeho pliec­ka boly z neho, z pod­stav­ca. 35 A hore na pod­stav­ci bolo pol lakťa výšky, ok­rúh­le do­okola, a hore na pod­stav­ci boly jeho opory a jeho uzavierajúce steny z neho. 36 A po­vyrýval na do­skách, na jeho oporách a na jeho uzavierajúcich stenách cherubov, ľvov, a pal­my podľa toho, koľko malo ktoré prázd­nej plochy, a ven­ce do­okola. 37 Na ten spôsob spravil tých desať vozových podstavcov. Všet­ky boly z jed­nej a tej is­tej liatiny, maly jed­nu a tú is­tú mieru a jed­nu a tú is­tú podobu. 38 A spravil desať medených umyvákov. Každý umyvák ob­jímal štyrid­sať batov, a každý umyvák bol na štyri lak­te, jeden umyvák na jeden pod­stavec a tak pre všet­kých desať pod­stav­cov. 39 A dal päť pod­stav­cov na pravú stranu domu a päť na ľavú stranu domu a more dal z pravej strany domu, na východ, proti juhu. Vypočítanie vecí.40 A tak spravil Chíram tie umyváky, lopaty i čaše. A Chíram do­konal všet­ko dielo, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi p­re dom Hos­podinov; 41 dva stĺpy a dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch, a dve pletivá po­kryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch; 42 štyris­to zrnatých jabĺk pre dve pletivá, dva rady zrnatých jabĺk pre jed­no pletivo, aby po­kryly dve hlavice makovíc, ktoré boly na stĺpoch; 43 desať pod­stav­cov a desať umyvákov na tie pod­stav­ce; 44 jed­no more a dvanásť volov pod more; 45 hr­n­ce, lopaty a čaše a všet­ko to náradie, ktoré robil Chíram kráľovi Šalamúnovi p­re dom Hos­podinov, bolo z hladenej medi. 46 Na rovine Jor­dána ich ulieval kráľ vo for­mách z ílovitej zeme medzi Suk­kótom a medzi Caretánom. 47 A Šalamún nechal všet­ko to náradie nevážené pre množs­tvo kovu, náram­ne veľké; ne­vyhľadávala sa váha medi. Zlatý oltár, stôl, svietniky, lampy a iné.48 A tedy Šalamún spravil všet­ko náradie, ktoré pat­rilo domu Hos­podinov­mu: zlatý ol­tár, zlatý stôl, na ktorom bol chlieb tvári Božej, 49 sviet­nikov päť na pravej strane a päť na ľavej pred svätyňou s­vätých z rýdzeho zlata i kvety, lam­py i štip­ce na čistenie, všet­ko zo zlata; 50 mis­ky, nože, čaše, pan­vy a kadid­lá, z rýdzeho zlata, a čepy pre dvere vnútor­ného domu, pre svätyňu svätých, a pre dvere domu, pre chrám zo zlata. 51 A tak bolo do­končené všet­ko dielo, ktoré robil kráľ Šalamún p­re dom Hos­podinov. A Šalamún vniesol ta zasvätené veci Dávida, svoj­ho ot­ca, strieb­ro a zlato a náradie; dal to medzi po­klady domu Hos­podinov­ho.