Roháček1. Kráľov6

1. Kráľov

Stavba chrámu Šalamúnovho a Božie zasľúbenie.1 A stalo sa štyris­to osem­desiateho roku po vy­j­dení synov Iz­raelových z Egypt­skej zeme, štvr­tého roku, mesiaca zíva, ktorý je druhý mesiac, kraľovania Šalamúnov­ho nad Iz­raelom, že začal staväť dom Hos­podinovi. 2 A dom, ktorý staväl kráľ Šalamún Hos­podinovi, bol šesťdesiat lakťov dl­hý, dvad­sať široký a trid­sať lakťov vy­soký. 3 Sieň pred chrámom domu bola dvad­sať lakťov dl­há, pred šír­kou domu, desať lakťov široká, pred domom. 4 A spravil domu obloky, zvon­ku široké, do vnút­ra úžené. 5 A pri­budoval na stenu domu prí­stavok na­okolo, na steny domu na­okolo chrámu i svätyne svätých, a narobil izieb do­okola. 6 Spod­ný prí­stavok bol v­nút­ri päť lakťov široký, stred­ný bol šesť lakťov široký, a tretí bol sedem lakťov široký, pre­tože dal porobiť ústupky na s­tene domu zvon­ku na­okolo, aby h­rady nedržaly vo stenách domu. 7 A dom, keď bol staväný, staväný bol z hotového kameňa, už tak do­praveného z lomu, a tak ani kladiva ani sekery ani vôbec nijakého nás­troja želez­ného nebolo počuť pri dome, keď bol staväný. 8 Dvere do strednej izby boly na pravej strane domu, a po točitých schodoch chodili hore do stred­nej a zo stred­nej hore do tretej. 9 A tak staväl dom i do­konal ho a po­kryl dom hradami a ced­rovými do­skami. 10 A vy­stavil prí­stav­bu k celému domu; päť lakťov bola jej výška, a držala sa domu ced­rovými hradami. 11 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Šalamúnovi po­vediac: 12 Čo do tohoto domu, ktorý staviaš, ak budeš chodiť v mojich ustanoveniach a budeš činiť moje súdy a os­tríhať všet­ky moje pri­kázania chodiac v nich, po­stavím svoje slovo pri tebe, ktoré som hovoril Dávidovi, tvoj­mu ot­covi. 13 A budem bývať pro­stred synov Iz­raelových a ne­opus­tím svoj­ho ľudu Iz­raela. O rôznych čiastkach chrámu.14 A tedy Šalamún staväl dom i do­stavil ho. 15 A vy­stavil steny domu vnút­ri z ced­rových do­siek; od pod­lahy domu až po steny stropu po­kryl drevom vnút­ri, a pod­lahu domu po­kryl jedľovými do­skami. 16 A tedy vy­stavil tých dvanásť lakťov s­teny od za­dnej čas­ti domu z ced­rových do­siek, od pod­lahy až po steny, a vy­stavil mu to, totiž domu, vnút­ri za príbytok Boží, za svätyňu svätých. 17 Dom bol na štyrid­sať lakťov; to bol pred­ný chrám. 18 A tedy ced­rina bola na dome zvnút­ra, rez­by v podobe divých uhoriek a ot­vorených kvetov. Všet­ko to bola ced­rina; nebolo vidieť kameňa. 19 A príbytok, s­vätyňu svätých, pri­pravil vnút­ri pro­stred domu, aby ta dal truh­lu sm­luvy Hos­podinovej. 20 Vnút­ro svätyne svätých malo dvadsať lakťov dĺžky, dvad­sať lakťov šír­ky a dvad­sať lakťov svojej výšky, a po­kryl ho čis­tým zlatom a po­kryl aj cedrový ol­tár. 21 A tedy Šalamún po­kryl dom zvnút­ra čis­tým zlatom a vnút­ro svätyne svätých po­vliekol zlatými reťaz­mi a tak tedy ju po­kryl zlatom. 22 A po­kryl celý dom zlatom až i do­konal celý dom, i celý ol­tár, ktorý pat­ril svätyni svätých, po­kryl zlatom. 23 A v svätyni svätých spravil dvoch cherubov z olivového dreva; obi­dvoch výšky bolo po desiatich lakťoch. 24 Päť lakťov bolo jed­no krýd­lo cheruba, a päť lakťov bolo druhé krýd­lo cheruba; desať lakťov bolo od kon­ca jeho jed­ného krýd­la po koniec jeho druhého krýd­la. 25 A tak­tiež i druhý cherub bol na desať lakťov, jed­nu a tú is­tú mieru a jed­nu a tú is­tú podobu mali obi­dvaja cherubi. 26 Výška jed­ného cheruba bola desať lakťov a tak i druhého cheruba. 27 A dal cherubov do­pro­stred vnútor­ného domu, a roz­tiah­li krýd­la cherubov tak, že krýd­lo jed­ného sa dotýkalo jed­nej steny, a krýd­lo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny, a čo do ich krýdel vys­tretých doprostred domu, dotýkali sa; krýd­lo sa dotýkalo krýdla. 28 A po­kryl cherubov zlatom. 29 A všet­ky steny domu do­okola vy­zdobil rytými rez­bami cherubov, paliem, roz­vitých kvetov zvnút­ra i zvon­ku. 30 A pod­lahu domu po­kryl zlatom zvnút­ra i zvon­ku, p­red cherubín­mi i za nimi. 31 A za vchod do svätyne svätých spravil dvere z olivového dreva; stĺpec po­d­vojí pätina steny. 32 Obe k­rýd­la dvier boly z olivového dreva, na ktorých vy­rezal rez­by cherubov, paliem a roz­vitých kvetov a po­kryl zlatom a po­tiahol i cherubov i pal­my zlatom. 33 Tak spravil i vchodu do chrámu, po­d­voje z olivového dreva zo štvr­tiny steny. 34 A bolo to dvoje k­rýdel dverí z jedľového dreva. Dve do­sky t­vorily jedno k­rýd­lo dverí, ktoré sa otáčaly, a dve do­sky t­vorily druhé k­rýd­lo dverí, k­toré sa tiež otáčaly. 35 A vy­rezal na nich cherubov, pal­my a roz­vinuté kvety a po­kryl zlatom, pat­rične po rez­bách. 36 A vy­stavil vnútor­ný dvor tri rady s­tĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných s­tĺpov cedrových. 37 Štvr­tého roku bol založený dom Hos­podinov, v mesiaci zíve, 38 a jedenás­teho roku, v mesiaci búle, ktorý to mesiac je ôs­my mesiac, dom bol do­konaný so všet­kými svojimi vecami a so všet­kými svojimi prís­lušnosťami. A staväl ho sedem rokov.