Roháček1. Kráľov12

1. Kráľov

Šalamúnovo kráľovstvo roztrhnuté.1 A Rechabeám od­išiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Iz­rael, aby ho učinili kráľom. 2 A stalo sa, keď počul Jeroboám, syn Nebátov, o smr­ti Šalamúnovej súc ešte v Egyp­te, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že Jeroboám zo­stal v Egyp­te. 3 Ale po­slali po neho a po­volali ho. A tak prišiel Jeroboám i celé shromaždenie Iz­raelovo, a hovorili Rechabeámovi a riek­li: 4 Tvoj otec urobil tvr­dým a ťažkým naše jar­mo, a tak teraz ty ho poľahči a ujmi z tvr­dej služby svoj­ho otca a s nášho ťažkého jar­ma, ktoré vložil na nás, a budeme ti slúžiť. 5 A on im po­vedal: Odídite a dočkaj­te ešte tri dni a potom sa na­vráťte ku mne. A tak od­išiel ľud. 6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu? 7 A hovorili mu a riek­li: Ak ty dnes budeš služob­níkom tomuto ľudu a po­slúžiš im a od­povieš im a budeš im hovoriť dob­ré slová, budú ti služob­ník­mi po všet­ky dni. 8 Ale opus­til radu star­cov, ktorú mu dali, a radil sa s mláden­cami, ktorí rást­li s ním a ktorí stáli pred ním. 9 A po­vedal im: Čo vy radíte, čo máme od­povedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riek­li: Poľahči nám a ujmi z jar­ma, ktoré vložil na nás tvoj otec. 10 A mláden­ci, ktorí rást­li s ním, mu hovorili a riek­li: Tak­to po­vieš tomu ľudu, ktorí ti hovorili a riek­li: Tvoj otec učinil ťažkým naše jar­mo, ale ty poľahči a ujmi z našeho jar­ma, tedy takto im budeš hovoriť: Môj malíček je tls­tejší, ako boly bed­rá môj­ho ot­ca. 11 A tak teraz, môj otec v­raj naložil na vás ťažké jar­mo, ale ja ešte pri­dám na vaše jar­mo; môj otec vás tres­tal bičík­mi, ale ja vás budem tres­tať uzlovatými bičmi. 12 Nuž prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, jako hovoril kráľ po­vediac: Na­vráťte sa ku mne tretieho dňa. 13 A kráľ od­povedal ľudu tvr­de a opus­tiac radu star­cov, ktorú mu dali, 14 hovoril im podľa rady detí-m­láden­cov a po­vedal: Môj otec učinil ťažkým vaše jar­mo, ale ja ešte pridám na vaše jar­mo; môj otec vás tres­tal bičík­mi, ale ja vás budem tres­tať uzlovatými bičmi. 15 A ne­pos­lúchol a ne­povolil kráľ ľudu, lebo to bol ob­rat od Hos­podina, aby po­stavil svoje slovo, ktoré hovoril Hos­podin skr­ze Achiáša Silon­ského Jeroboámovi, synovi Nebátov­mu. 16 Keď videl celý Iz­rael, že ho ne­vys­lyšal kráľ, tak­to od­povedal ľud kráľovi a riekol: Akýže máme podiel v Dávidovi? Ani nemáme dedičstva v synovi Izai­ho! Do svojich stánov, Iz­raelu! Teraz opatri svoj dom, Dávide! A tak od­išiel Iz­rael do svojich stánov. 17 Ale čo do synov Iz­raelových, ktorí bývali v mes­tách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám. 18 A keď potom poslal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, celý Iz­rael ho uhádzal kamením, aj zo­mrel. A kráľ Rechabeám sob­ral všet­ku silu, aby vy­sadol na voz a utiekol do Jeruzalema. 19 Tak tedy sa vzbúril Iz­rael proti domu Dávidov­mu a od­padol od neho, a je tak až do tohoto dňa. 20 A stalo sa, keď počul celý Iz­rael, že sa na­vrátil Jeroboám, po­slali k nemu a po­volali ho do shromaždenia a učinili ho kráľom nad celým Iz­raelom. Nebolo nikoho, k­to by bol išiel za domom Dávidovým krome samot­ného po­kolenia Júdov­ho. Prekazená vojna.21 Keď po­tom prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil všetok dom Júdov i po­kolenie Ben­jaminovo, sto osem­desiat tisíc vy­braných mužov vojenných, aby bojovali proti domu Iz­raelov­mu na­to, aby prinav­rátili kráľov­stvo Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu. 22 Ale stalo sa slovo Božie k Šemai­ášovi, mužovi Božiemu, po­vediac: 23 Po­vedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, jud­skému kráľovi, a celému domu Júdov­mu i Ben­jamínovi aj ostat­ku ľudu a riek­ni: 24 Tak­to hovorí Hos­podin: Nechoďte hore ani nebojuj­te proti svojim bratom, synom Iz­raelovým! Na­vráťte sa každý do svoj­ho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A po­slúch­li slovo Hos­podinovo a vrátili sa, aby odišli podľa slova Hos­podinov­ho. Jeroboámovo modlárstvo.25 Po­tom vy­stavil Jeroboám Sichem na vr­chu Ef­rai­movom a býval v ňom. A vy­j­dúc od­tiaľ vy­stavil Penuel. 26 Ale po­tom si povedal Jeroboám vo svojom srd­ci: Teraz sa na­vráti kráľov­stvo k domu Dávidov­mu. 27 Ak bude ten­to ľud chodiť hore obetovať obeti v dome Hos­podinovom v Jeruzaleme, ob­ráti sa srd­ce tohoto ľudu k svoj­mu pánovi, k Rechabeámovi, jud­skému kráľovi, a za­bijú ma a na­vrátia sa k Rechabeámovi, jud­skému kráľovi. 28 A kráľ poradiac sa spravil dvoje zlatých teliat a po­vedal im, ľuďom: Už ste sa do­sť na­chodili hore do Jeruzalema! Tu hľa, tvoji bohovia, Iz­raelu, ktorí ťa vy­vied­li hore z Egypt­skej zeme! 29 A po­stavil jed­no v Bét-ele a druhé dal do Dána. 30 Ale tá vec bola na hriech. A tak chodil ľud pred to jed­no až do Dána. 31 A spravil dom výšin a narobil kňazov z naj­po­sled­nejších z ľudu, ktorí neboli zo synov Léviho. 32 A Jeroboám spravil i sviatok ôs­meho mesiaca, pät­nás­teho dňa toho mesiaca, jako je sviatok, ktorý sa svätí v Jud­sku, a obetoval zápal­nú obeť na ol­tári. Tak urobil v Bét-ele obetujúc teľatám, ktoré spravil. A po­stavil v Bét-ele kňazov výšin, ktoré spravil. 33 A tedy obetoval na ol­tári, ktorý spravil v Bét-ele, pät­nás­teho dňa ôs­meho mesiaca, toho mesiaca, ktorý si sám vy­mys­lel. A tak spravil sviatok synom Iz­raelovým a vy­stúpil nad ol­tár, aby kadil.

Roháček1. Kráľov12