Roháček1. Kráľov5

1. Kráľov

Priateľstvo s Chíramom. Prípravy k stavbám.1 A Chíram, kráľ Týru, po­slal svojich služob­níkov k Šalamúnovi, pre­tože počul, že jeho po­mazali za kráľa na­mies­to jeho ot­ca, lebo Chíram miloval Dávida po všet­ky dni. 2 A Šalamún tiež poslal s­vojich služob­níkov k Chíramovi po­vediac: 3 Ty si znal Dávida, môj­ho ot­ca, a vieš, že nemohol vy­staviť dom menu Hos­podina, svoj­ho Boha, pre voj­ny, ktoré ho ob­kľučovaly, do­kiaľ ich nedal Hos­podin pod jeho nohy. 4 Ale teraz dal Hos­podin, môj Bôh, mne od­počinutia zo všet­kých strán; niet protiv­níka, k­torý by útočil, ani niet nijakej zlej príhody. 5 A pre­to hľa, za­mýšľam vy­staviť dom menu Hos­podina, svoj­ho Boha, tak ako hovoril Hos­podin Dávidovi, môj­mu ot­covi, po­vediac: Tvoj syn, ktorého dám na­mies­to teba, aby sedel na tvojom tróne, ten vy­staví môj­mu menu dom. 6 Pre­to teraz roz­káž, aby mi narúbali cedier a do­pravili s Libanona. A moji služob­níci budú s tvojimi služob­ník­mi, a mzdu tvojich služob­níkov dám tebe, všet­ko tak, ako po­vieš: lebo ty vieš, že nie je medzi nami ni­koho, kto by tak vedel rúbať alebo ob­rábať drevo jako Sidon­ci. 7 A stalo sa, keď počul Chíram slová Šalamúnove, že sa veľmi radoval a riekol: Nech je požeh­naný Hos­podin dnes, ktorý dal Dávidovi múd­reho syna nad tým tak mnohým ľudom! 8 A Chíram po­slal k Šalamúnovi posols­tvo a riekol: Počul som, o čo si po­slal ku mne. Ja vy­konám každú tvoju vôľu čo do ced­rového dreva i čo do jedľového dreva. 9 Moji služob­níci do­pravia d­revo s Libanona k moru, a ja ich dám po­s­kladať do vorov a od­plaviť po mori až na mies­to, o ktorom mi pošleš slovo, a tam ich dám roz­hodiť, a ty po­berieš. A zase ty vy­pl­níš moju žiadosť do­dávajúc po­travu môj­mu domu. 10 A tak dával Chíram Šalamúnovi ced­rové drevo i jedľové drevo, koľko a jaké len si žiadal. 11 A zase Šalamún dal Chíramovi dvad­sať tisíc korov pšenice na po­travu pre jeho dom a dvad­sať korov naj­lepšieho oleja tlčeného. Tak dával Šalamún Chíramovi rok po roku. 12 A tedy Hos­podin dal Šalamúnovi múd­rosť, ako mu hovoril, a bol po­koj medzi Chíramom a medzi Šalamúnom, a učinili spolu sm­luvu. Dávka: tridsať tisíc mužov.13 A kráľ Šalamún dal vy­brať dáv­ku z celého Iz­raela, a tej dáv­ky bolo trid­sať tisíc mužov. 14 A po­sielal ich na Libanon po desať tisíc každý mesiac na zámenu; mesiac boli na Libanone a dva mesiace každý doma. A Adonirám bol ustanovený nad tou dáv­kou. 15 A Šalamún mal sedem­desiat tisíc takých, ktorí nosili bremená, a osem­desiat tisíc, ktorí kresali kamene na vr­chu. 16 Krome kniežat­ských úrad­níkov Šalamúnových, ktorí boli nad dielom, bolo tri tisíce tri­sto takých, ktorí vlád­li nad ľudom, nad tými, ktorí konali dielo. 17 A kráľ roz­kázal, aby nalámali veľkých kameňov, drahocen­ných kameňov, založiť dom, tesaných kameňov. 18 A tak tesali stavitelia Šalamúnovi i stavitelia Chíramovi i Gibeľania a pri­pravovali drevo i kamenie pre stav­bu domu.