Roháček1. Kráľov13

1. Kráľov

Jeroboám trestaný pre modlárstvo.1 A hľa, v tom prišiel muž Boží z Jud­ska so slovom Hos­podinovým do Bét-ela, keď práve stál Jeroboám nad ol­tárom, aby kadil. 2 A za­volal proti ol­táru slovom Hos­podinovým a riekol: Ol­táru, ol­táru, tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, syn sa narodí domu Dávidov­mu, ktorému bude meno Joziáš, ktorý bude obetovať na tebe kňazov výšin, ktorí kadia na tebe kadivo, i ľud­ské kos­ti budú páliť na tebe. 3 A dal i znamenie toho is­tého dňa po­vediac: Toto je znamenie, že Hos­podin hovoril ­skr­ze mňa: Hľa, ol­tár sa roz­trh­ne, a vy­sype sa popol, ktorý je na ňom. 4 A stalo sa, keď počul kráľ slovo muža Božieho, ktoré volal proti ol­táru v Bét-ele, že Jeroboám vy­strel svoju ruku sponad ol­tára a po­vedal: Chyťte ho! Ale uschla jeho ruka, ktorú vy­strel proti ne­mu, a ne­mohol ju zase stiah­nuť k sebe. 5 A ol­tár sa roz­tr­hol, a vy­sypal sa popol z ol­tára podľa znamenia, ktoré dal muž Boží slovom Hos­podinovým. 6 Vtedy od­povedal kráľ a riekol mužovi Božiemu: Upokoj, prosím, tvár Hos­podina, svoj­ho Boha, a mod­li sa za mňa, aby sa zase vrátila moja ruka ku mne. A tak mod­liac sa upokojil muž Boží tvár Hos­podinovu, a ruka kráľova sa vrátila k nemu a bola jako pred­tým. 7 Po­tom hovoril kráľ mužovi Božiemu: Poď so mnou do domu a po­sil­ni sa po­kr­mom, a dám ti dar. 8 Ale muž Boží po­vedal kráľovi: Ani keby si mi dal polo­vicu svoj­ho domu, ne­vošiel by som s tebou ani by som nejedol chleba ani by som ne­pil vody na tom­to mies­te. 9 Lebo tak mi pri­kázal slovom Hos­podinovým po­vediac: Nebudeš jesť chleba ani nebudeš piť vody ani sa ne­vrátiš ces­tou, ktorou si ta išiel. 10 A tak od­išiel inou ces­tou a ne­vrátil sa ces­tou, ktorou bol prišiel do Bét-ela. Prorok usmrtený ľvom pre neposluch.11 Ale býval v Bét-ele nejaký starý prorok, ktorého syn prišiel a rozp­rával mu všet­ko to, čo učinil muž Boží toho dňa v Bét-ele, i slová, ktoré hovoril kráľovi, a poroz­prával ich svoj­mu ot­covi. 12 A ich otec im hovoril: Kde ktorou ces­tou išiel? A jeho synovia videli ces­tu, ktorou išiel muž Boží, ktorý to bol prišiel z Jud­ska. 13 Vtedy po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la, a osed­lali mu os­la, a sadol na neho. 14 A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu: Či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Jud­ska? A on odpovedal: Som. 15 A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb. 16 Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te. 17 Lebo mám pri­kázané slovom Hos­podinovým: Nebudeš jesť chleba ani tam nebudeš piť vody, ne­vrátiš sa tak, aby si išiel ces­tou, ktorou si ta išiel. 18 Na to mu riekol: I ja som prorok ako ty, a an­jel mi hovoril slovom Hos­podinovým a riekol: Vráť ho so sebou do svoj­ho domu, aby pojedol chlieb a na­pil sa vody. Luhal mu. 19 A vrátil sa s ním a jedol chlieb v jeho dome a pil vodu. 20 A stalo sa, keď oni sedeli za stolom, že sa stalo slovo Hos­podinovo k prorokovi, ktorý ho vrátil, 21 a za­volal na muža Božieho, ktorý prišiel z Jud­ska, a riekol: Tak­to hovorí Hos­podin: Pre­to, že si učinil na od­por tomu, čo po­vedaly ús­ta Hos­podinove, a ne­os­tríhal si pri­kázania, ktoré ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh, 22 ale si sa vrátil a jedol si chlieb a pil si vodu na mies­te, o ktorom ti hovoril: Nejedz tam chleba ani nepi vody, ne­voj­de tvoje mŕt­ve telo do hrobu tvojich ot­cov. 23 A stalo sa, keď zjedol chlieb a keď vy­pil, že mu osed­lal os­la, prorokovi, ktorého bol vrátil. 24 A išiel, a našiel ho lev na ces­te a usmr­til ho, a jeho mŕt­ve telo bolo po­vr­hnuté na ces­te, a osol stál vedľa neho, i lev stál vedľa mŕt­voly. 25 A hľa, nejakí mužovia išli tade a videli mŕt­volu, po­vr­hnutú na ces­te, i ľva stáť vedľa mŕt­voly, a prij­dúc hovorili to v mes­te, v ktorom býval ten starý prorok. 26 Keď to počul prorok, ktorý ho to bol vrátil s ces­ty, po­vedal: To je ten muž Boží, ktorý sa sprotivil ús­tam Hos­podinovým; pre­to ho vy­dal Hos­podin ľvovi, a dolámal ho a usmr­til ho podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré mu hovoril. 27 Potom hovoril svojim synom a riekol: Osed­laj­te mi os­la. A osed­lali. 28 A odíduc našiel jeho mŕt­volu. po­vr­hnutú na ces­te, a osla a ľva stáť vedľa mŕt­voly. Lev nezožral mŕt­voly ani ne­skrúšil os­la. 29 V­tedy vzal prorok mŕt­ve telo muža Božieho, vy­ložil ho na osla a do­pravil ho zpät. A tak vošiel starý prorok do mes­ta, aby smútil a aby ho po­choval. 30 A položil jeho mŕt­ve telo do svoj­ho hrobu, a smútil nad ním hovoriac: Jaj, môj brat! 31 A stalo sa, keď už ho bol po­choval, že po­vedal svojim synom a riekol: Keď zo­mriem, po­chovaj­te ma do hrobu, v ktorom je po­chovaný muž Boží, vedľa jeho kos­tí položte moje kos­ti. 32 Lebo is­tot­ne sa stane to, čo volal slovom Hos­podinovým proti ol­táru, ktorý je v Bét-ele, a proti všet­kým domom výšin, ktoré sú v mes­tách Samárie. Jeroboám sa zatvrdí v modlárstve.33 Po tej­to udalos­ti sa ne­vrátil Jeroboám so svojej zlej ces­ty, ale zase narobil kňazov výšin z najposlednejších z ľudu. Kto len chcel, každému na­pl­nil ruku a tak ho vysvätil, a bol kňazom výšin. 34 A tak to bolo touto vecou, že dom Jeroboámov hrešil, a to tak, aby bol vy­plienený a za­hladený s po­vr­chu zeme.

Roháček1. Kráľov13