Roháček1. Kráľov14

1. Kráľov

Prestrojená žena Jeroboámova. Achiáš ohlasuje jeho domu pomstu Božiu.1 Toho času onemoc­nel Abiáš, syn Jeroboámov. 2 Vtedy po­vedal Jeroboám svojej žene: Vstaň, prosím, pre­stroj sa tak, aby ne­poz­nali, že si žena Jeroboámova, a zaj­deš do Síla; hľa tam je prorok Achiáš, ktorý hovoril o mne, že budem kráľom nad tým­to ľudom. 3 Vez­meš do svojej ruky desať chlebov a koláčov a nádobu medu a poj­deš k ne­mu, ten ti oznámi, čo bude s chlap­com. 4 A žena Jeroboámova urobila tak, vstala a išla do Síla a prišla do domu Achiášov­ho. A Achiáš ne­mohol vidieť, lebo jeho oči boly za­stály, zatem­nily sa od jeho staroby. 5 Ale Hos­podin riekol Achiášovi: Hľa, žena Jeroboámova ide, aby sa ťa niečo opýtala o svojom synovi, lebo je ne­moc­ný. Tak­to a tak­to jej budeš hovoriť. A keď voj­de, bude sa pre­tvarovať za inú. 6 A stalo sa, keď počul Achiáš šuchot jej nôh, keď vchádzala do dverí, po­vedal: Voj­di, ženo Jeroboámova! Prečože sa pre­tvaruješ za inú, keď hľa, som ja po­slaný k tebe s tvrdou zvesťou! 7 Idi, po­vedz Jeroboámovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Pre­to, že som ťa vy­výšil z pro­stred­ku ľudu a dal som ťa za vod­cu nad svojím ľudom Iz­raelom 8 a od­trh­nul som kráľov­stvo od domu Dávidov­ho a dal som ho tebe, a že si nebol ako môj služob­ník Dávid, ktorý os­tríhal moje pri­kázania a ktorý ma na­sledoval celým svojím srd­com činiac iba to, čo je spraved­livé v mojich očiach, 9 ale si páchal horšie od všet­kých, ktorí boli pred tebou, lebo si od­išiel a spravil si si iných bohov a uliate mod­ly, aby si ma popudzoval k hnevu a mňa si za­vr­hol za svoj chr­bát, 10 pre­to hľa, uvediem zlé na dom Jeroboámov a vy­tnem Jeroboámovi močiaceho na stenu, za­vretého i opus­teného v Iz­raelovi a od­pracem po dome Jeroboámovom tak, ako od­pratúvajú ľud­ský hnoj, až nezos­tane ničoho z neho. 11 Toho, kto zo­mrie Jeroboámovi v mes­te, budú žrať psi, a toho, kto zo­mrie na poli, budú žrať nebes­kí vtáci, lebo Hos­podin hovoril. 12 A ty tedy vstaň, idi do svoj­ho domu; keď vkročia tvoje nohy do mes­ta, zo­mrie dieťa. 13 A budú smútiť za ním, celý Iz­rael, a po­chovajú ho, lebo ten­to sám jediný voj­de Jeroboámovi do hrobu, pre­tože sa našla pri ňom dob­rá vec čo do Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, v dome Jeroboámovom. 14 Hos­podin si vzbudí kráľa nad Iz­raelom, ktorý vy­tne dom Jeroboámov toho dňa. Ale čože - už teraz vzbudil. 15 A Hos­podin bude biť Iz­raela, že sa bude klátiť, ako sa kláti trs­tina vo vode, a vy­korení Iz­raela a od­prace s tej­to dob­rej zeme, ktorú dal ich ot­com, a rozp­týli ich za riekou, pre­tože si spravili svoje háje popudzujúc Hos­podina. 16 A vy­dá Iz­raela pre hriechy Jeroboámove, ktorý hrešil a ktorý spôsobil to, aby hrešil aj Izrael. 17 Vtedy vstala žena Jeroboámova a išla a prišla do Tir­ce. A práve keď došla na prah domu, zo­mrel chlapec. 18 A po­chovali ho a smútil za ním celý Iz­rael, podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril skr­ze svoj­ho služob­níka, proroka Achiáša. Smrť Jeroboámova.19 A os­tat­né deje Jeroboámove, jako bojoval a jako kraľoval, hľa, tie sú na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových. 20 A dní, ktoré kraľoval Jeroboám, bolo dvad­saťd­va rokov. A ľahol a ležal so svojimi ot­cami, a kraľoval Nádab, jeho syn, mies­to neho.- Rechabeám a hriechy Júdove.21 A Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Jud­sku. Rechabeám mal štyrid­saťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedem­násť rokov v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin zo všet­kých po­kolení Iz­raelových na­to, aby tam položil svoje meno. A meno jeho mat­ky bolo Na­ama Am­mon­ská. 22 A Júda robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a popudzovali ho k žiar­livos­ti nad všet­ko to, čo činili ich ot­covia, svojimi hriechami, ktorými hrešili. 23 Lebo aj oni si na­staväli výšin a mod­lár­skych stĺpov a narobili si hájov na každom vy­sokom brehu a pod každým zeleným stromom. 24 I za­svätení bohyni smils­tva boli v zemi. Robili podľa všet­kých ohav­nos­tí po­hanov, ktorých vy­hnal Hos­podin zp­red tvári synov Iz­raelových. Egyptský Šišak. Pre hriechy zmárnené poklady po otcoch. Smrť Rechabeámova.25 A stalo sa piateho roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu 26 a po­bral po­klady domu Hos­podinov­ho i po­klady domu kráľov­ho, a po­bral všet­ko; po­bral i všetky zlaté štíty, ktorých narobil Šalamún. 27 A kráľ Rechabeám narobil medených štítov na­mies­to nich a od­dal ich do ruky veliteľov behúňov, ktorí strážili vchod domu kráľov­ho. 28 A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu Hos­podinov­ho, nosili ich behúni a zase ich od­nášali zpät do strážnice behúňov. 29 A os­tat­né deje Rechabeámove a všet­ko, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Júdových? 30 A voj­na bola medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všet­ky dni. 31 A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi ot­cami a po­chovaný bol s nimi v mes­te Dávidovom. A meno jeho mat­ky bolo Naama Am­mon­ská. A kraľoval Abijam, jeho syn mies­to neho.

Roháček1. Kráľov14