Roháček1. Kráľov15

1. Kráľov

Abijam robil zlé.1 Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma, syna Nebátov­ho, kraľoval Abijam nad Júdom. 2 Kraľoval tri roky v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Maacha, dcéra Abisalomova. 3 A chodil vo všet­kých hriechoch svoj­ho ot­ca, ktoré robil pred ním, a jeho srd­ce nebolo celé s Hos­podinom, jeho Bohom, jako srd­ce Dávida, jeho ot­ca. 4 Lež pre Dávida mu dal Hos­podin, jeho Bôh, sviecu v Jeruzaleme po­staviac jeho syna po ňom a spôsobiac to, aby stál Jeruzalem, 5 pre­tože Dávid činil to, čo je spraved­livé v očiach Hos­podinových, a ne­uchýlil sa od ničoho z toho, čo mu pri­kázal, po všet­ky dni svoj­ho života, krome vo veci Uriáša Hetej­ského. 6 A bola voj­na medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všet­ky dni jeho života. 7 A os­tat­né deje Abijamove a všet­ko, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Júdových? A bola voj­na medzi Abijamom a medzi Jeroboámom. 8 A tak ľahol Abijam a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v mes­te Dávidovom, a kraľoval Aza, jeho syn, mies­to neho. Aza, robil dobré.9 A v dvad­siatom roku Jeroboáma, iz­rael­ského kráľa, kraľoval Aza nad Júdom. 10 Kraľoval štyrid­saťjeden rokov v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Maacha, dcéra Abisalomova. 11 A Aza robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, ako Dávid, jeho otec. 12 A od­pratal za­svätených s­mils­tvu zo zeme a od­stránil všet­ky ukydané mod­ly, ktorých boli narobili jeho ot­covia. 13 Áno, i Maachu, svoju mat­ku, od­stránil, aby nebola kráľov­nou, pre­tože bola spravila ohavu pre háj. Ale Aza vy­ťal jej ohav­nú mod­lu a spálil ju pri po­toku Kid­rone. 14 No, pred­sa len ne­us­túpily výšiny, iba toľko, že srd­ce Azovo bolo celé s Hos­podinom, po všet­ky jeho dni. 15 A vniesol po­svät­né veci svoj­ho otca i svoje vlast­né po­svät­né veci do domu Hos­podinov­ho, strieb­ro, zlato a nádoby. Vojna s Bášom. Zmrhané poklady. Smrť Azova.16 A bola voj­na medzi Azom a medzi Bášom, iz­rael­ským kráľom, po všet­ky ich dni. 17 A Báša, iz­rael­ský kráľ, od­išiel hore proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal ni­komu ani vy­j­sť ani voj­sť k Azovi, jud­skému kráľovi. 18 Vtedy vzal Aza všet­ko strieb­ro a zlato, ktoré bolo ešte po­zos­talo v po­kladoch domu Hos­podinov­ho, i po­klady domu kráľov­ho, a dal ich do ruky svojich služob­níkov, a tak ich po­slal kráľ Aza k Ben-hadadovi, synovi Tab­rim­monov­mu, synovi Chez­jonov­mu, sýr­skemu kráľovi, ktorý býval v Damašku, a od­kázal mu: 19 Je sm­luva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím ot­com a medzi tvojím ot­com. Hľa, po­sielam ti dar, strieb­ro a zlato. Idi, zruš svoju sm­luvu s Bášom, iz­rael­ským kráľom, aby od­išiel hore odo mňa. 20 A Ben-hadad po­slúchol kráľa Azu a po­slal veliteľov svojich voj­sk proti mes­tám Iz­raelovým a zbil Ij­jon, Dán a Ábel-bét­maachu i celý Genezaret s celou zemou Naf­taliho. 21 A stalo sa, keď to počul Báša, že pre­stal staväť Rámu a býval v Tir­ci. 22 A kráľ Aza dal vy­hlásiť celému Júdovi, ni­kto nebol vy­ňatý, a po­brali kamene mes­ta Rámy i jeho drevo, z ktorého staväl Báša, a kráľ Aza vy­stavil z toho Gebu Ben­jaminovu a Mic­pu. 23 A všet­ky os­tat­né deje Azove a všet­ka jeho udat­nosť a všet­ko, čo robil, i mes­tá, ktoré staväl, či nie je to všet­ko na­písané v knihe letopisov kráľov Júdových? Len že za času svojej staroby bol ne­moc­ný na svoje nohy. 24 A tak ľahol Aza a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný s nimi v mes­te Dávida, svoj­ho ot­ca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, mies­to neho. Nádab a Báša, robia zlé. Báša vyplieni dom Jeroboámov.25 A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Iz­raelom v druhom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval nad Iz­raelom dva roky. 26 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a chodil po ces­te svoj­ho otca a jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Iz­rael. 27 A spik­nul sa proti nemu Báša, syn Achiášov, z domu Izachárov­ho. A Báša ho porazil v Gib­betone, ktorý pat­ril Filištínom. Nádab totiž a celý Iz­rael ob­liehali Gib­beton; 28 a tak ho za­bil Báša v treťom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval mies­to neho. 29 A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi ni­ktorej duše, do­kiaľ ho len ne­vy­hladil podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril skr­ze svoj­ho služob­níka, Achiáša Silon­ského, 30 pre hriechy Jeroboámove, ktorými hrešil a ktorými spôsobil to, aby hrešil Iz­rael, vo svojom popudzovaní, ktorým popudzoval Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 31 A os­tat­né dej Nádabove a všet­ko to, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových? 32 A bola voj­na medzi Azom a medzi Bášom, iz­rael­ským kráľom, po všet­ky ich dni. 33 V treťom roku Azu, jud­ského kráľa, kraľoval Báša, syn Achiášov, nad celým Iz­raelom v Tir­ci dvad­saťštyri rokov. 34 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a chodil po ces­te Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Iz­rael.

Roháček1. Kráľov15