EvanjelickýJózua24

Józua

Józuova rozlúčka a obnovenie zmluvy v Sícheme1 Józua zhromaždil všet­ky kmene Iz­raela do Síchemu a po­volal starších, predákov, sud­cov a úrad­níkov Iz­raela. Keď sa po­stavili pred Boha, 2 pre­hovoril Józua ku všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Vaši ot­covia, Terach, otec Ab­rahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. 3 Ale ja som vzal vášho ot­ca, Ab­raháma, spoza Veľrieky a pre­viedol som ho celým Kanaánom, rozm­nožil som jeho po­tom­stvo a dal som mu Izáka. 4 Izákovi som dal Jákoba a Ézava; Ézavovi som dal po­horie Seír do vlast­níc­tva. Jákob a jeho synovia zo­stúpili do Egyp­ta. 5 Po­tom som po­slal Mojžiša a Árona a ranil som Egypt tým, čo som vy­konal upro­stred neho. Po­tom som vás vy­viedol. 6 Keď som vy­viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru; Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami k Čer­venému moru. 7 Keď volali k Hos­podinovi, po­stavil mrákavu medzi vás a Egypťanov a uviedol na nich more, ktoré ich po­krylo. Vlast­nými očami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste bývali dl­hý čas na púšti. 8 Vo­viedol som vás do krajiny Amorej­cov, ktorí bývali za Jor­dánom; keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk, za­brali ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami. 9 Po­tom po­vs­tal moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov, a bojoval proti Iz­raelu; dal za­volať Beórov­ho syna Bileáma, aby vás pre­klínal. 10 Ja som však nech­cel počúvať Bileáma, ale znova a znova som vám žeh­nal, a tak som vás vy­tr­hol z jeho ruky. 11 Keď ste pre šli cez Jor­dán a prišli k Jerichu, jerišs­kí občania, Amorej­ci, Perizej­ci, Kanaán­ci, Chetej­ci, Gir­gášej­ci, Chivij­ci a Jebúsej­ci bojovali proti vám, ale ja som vám ich vy­dal do rúk. 12 Pred vami som po­slal sršne; tie ich za­hnali spred vás, oboch kráľov amorej­ských - nie tvojím mečom a tvojím lukom sa to stalo. 13 Dal som vám zem, na ktorej ste sa ne­na­máhali, mes­tá, ktoré ste ne­stavali, a usadili ste sa v nich; jete z viníc a z olív, ktoré ste ne­sadili. 14 Pre­to sa teraz boj­te Hos­podina a slúžte Mu úp­rim­ne a ver­ne, od­stráňte bohov, ktorým slúžili vaši ot­covia za Veľriekou a v Egyp­te, a slúžte Hos­podinovi! 15 Ak sa vám ne­páči slúžiť Hos­podinovi, vy­voľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši ot­covia za Veľriekou, alebo bohom Amorej­cov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hos­podinovi. 16 A ľud od­povedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme opus­tili Hos­podina a slúžili iným bohom! 17 Lebo Hos­podin je náš Boh, On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme išli, a medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme prešli. 18 Hos­podin za­hnal spred nás všet­ky národy, aj Amorej­cov, ktorí bývali v krajine pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo On je náš Boh. 19 Tu po­vedal Józua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo On je svätý Boh, hor­liaci Boh; ne­od­pus­tí vám prie­stup­ky a hriechy. 20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť cudzím bohom, od­vráti sa, zle bude na­kladať s vami a zničí vás, hoci pred­tým s vami dob­re na­kladal. 21 Ľud však od­vetil Józu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi. 22 A Józua po­vedal ľudu: Sami ste sved­kami proti sebe, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste Jemu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami. 23 Tak teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte upro­stred seba, a na­kloňte srd­cia k Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. 24 Nato ľud po­vedal Józu­ovi: Hos­podinovi, nášmu Bohu, budeme slúžiť a Jeho hlas po­slúchať. 25 V ten deň Józua uzav­rel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme. 26 Józua vpísal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona, vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hos­podinovej. 27 Po­tom Józua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám hovoril Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha. 28 Po­tom Józua pre­pus­til ľud, každého do jeho dedičného vlast­níc­tva. 29 Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Józua, syn Núnov, služob­ník Hos­podinov, keď mal stodesať rokov. 30 Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Tim­nat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí, sever­ne od vr­chu Gáaš. 31 A Iz­rael slúžil Hos­podinovi, kým žil Józua a starší, ktorí Józuu prežili a ktorí po­znali všet­ky skut­ky Hos­podinove, čo vy­konal pre Iz­rael. 32 Jozefove kos­ti, ktoré Iz­rael­ci donies­li z Egyp­ta, po­chovali v Sícheme, na po­zem­ku, ktorý Jákob kúpil od synov Síchemov­ho otca Chámóra za sto kesít. Ten sa stal dedičs­tvom synov Jozefových. 33 Keď zo­mrel Áronov syn Eleázár, po­chovali ho v Gibei, mes­te jeho syna Pin­chása, ktoré sa mu do­stalo na Ef­rajim­skom po­horí.

EvanjelickýJózua24