EvanjelickýJózua19

Józua

Podiel kmeňa Šimeón1 Druhý lós pri­padol na Šimeóna, na kmeň po­tom­kov Šimeónových podľa ich čeľadí. Ich dedičné vlast­níc­tvo bolo upro­stred dedičného vlast­níc­tva po­tom­kov Júdových. 2 Im pri­pad­lo ako dedičné vlast­níc­tvo: Beér-Šeba, Móládá, 3 Chacar-Šúál, Bálá, Ecem, 4 El­tólad, Betúl, Chor­má, 5 Cik­lag, Bét-Mar­kábót, Chacar-Súsá, 6 Bét-Lebáót a Šarúchen - trinásť miest a ich dediny, 7 Ajin, Rimón, Eter a Ášán - štyri mes­tá a ich dediny, 8 k tomu všet­ky dediny, ktoré sú okolo tých­to miest až po Baalat-Beér a Rámu v Negebe. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Šimeón podľa jeho čeľadí. 9 Dedičné vlast­níc­tvo Šimeónov­cov bolo z podielu Júdov­cov. Júdov­com bolo dedičné vlast­níc­tvo totiž pri­veľké, a tak do­stali Šimeónov­ci dedičné vlast­níc­tvo upro­stred ich podielu. Podiel kmeňa Zebulún10 Tretí lós pri­padol na po­tom­kov Zebulúna podľa jeho čeľadí. Územie jeho dedičného vlast­níc­tva siahalo po Sáríd. 11 Po­tom hranica stúpa západ­ne k Mareale, dotýka sa Dab­bešetu a po­toka, ktorý je východ­ne od Jok­neámu. 12 Od Sárídu sa vracia na východ, smerom k východu sln­ka k hraniciam Kis­lót-Tábóru, po­kračuje do Dáberatu a vy­stúpi k Jáfii. 13 Od­tiaľ pre­chádza na východ, smerom k východu sln­ka do Gat-Chéferu a Et-Kácinu, po­kračuje do Rim­mónu a za­táča sa do Néy. 14 Tu sa hranica ob­racia na sever k Chan­nátónu a končí v údolí Jif­tach-Él. 15 Kat­tát, Na­halát, Šim­rón, Jidalá a Bet­lehem - dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičné vlast­níc­tvo Zebulún­cov podľa ich čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny. Podiel kmeňa Jissáchár17 Štvr­tý lós pri­padol Jis­sáchárov­com podľa ich čeľadí. 18 Ich územie za­hrňuje: Jez­reel, Kesúlót, Šúném, 19 Chafarajim, Šíón, Anácharat, 20 Rab­bít, Kíšjón, Ebec, 21 Remet, Én-Gan­ním, Én-Chad­dá, Bét-Pacéc. 22 Hranica sa dotýka Táboa, Šahacúmy, Bét-Šemešu a končí pri Jor­dáne - šest­násť miest a ich dediny. 23 To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Jis­sáchár podľa ich čeľadí, mes­tá a ich dediny. Podiel kmeňa Ašér24 Piaty lós pri­padol na kmeň Ašér. 25 Jeho územie za­hrňuje: Chel­kat, Chalí, Beten, Achšáf, 26 Alam­melech, Amád, Mišal a dotýka sa Kar­melu na západe a rieky Lib­nat. 27 Po­tom sa ob­racia hranica na východ sln­ka do Bét-Dágónu, dotýka sa Zebulúna a údolia Jif­tach-Él na severe, Bét-Emeku a Neíéla, po­kračuje naľavo ku Kábúlu, 28 Eb­rónu, Rechóbu, Cham­mónu a Káné až po veľký Sidón. 29 Od­tiaľ sa hranica ob­racia k Ramé až po opev­nené mes­to Týrus, po­tom sa ob­racia ku Chóse a končí pri mori; ďalej Machaleb, Ach­zib, 30 Umá, Afék a Rechób - dvad­saťd­va miest a ich dediny, 31 to je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny. Podiel kmeňa Naftálí32 Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího. 33 Ich hranica pre­bieha od Chélefu, od duba pri Caanan­níme, cez Adámí-Nekeb a Jab­neél až k Lak­kúme a končí pri Jor­dáne. 34 Tam sa ob­racia na západ od Az­not-Táboru; od­tiaľ po­kračuje do Chúk­kódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe sln­ka pri Jor­dáne. 35 Opev­nené mes­tá sú: Cid­dím, Cér Cham­mat, Rak­kat, Kin­neret, 36 Adámá, Rámá, Chácor. 37 Kedeš, Ed­reí, Én-Chácór, 38 Jirón, Mig­dal-Él. Chórém, Bét-Anót a Bét-Šemeš, - devät­násť miest a ich dediny. 39 To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa po­tom­kov Naf­tálí podľa jeho čeľadí, mes­tá a ich dediny. Podiel kmeňa Dán40 Sied­my lós pri­padol kmeňu Dán podľa jeho čeľadí; 41 územie ich dedičného vlast­níc­tva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš, 42 Šaalab­bín, Ajálón, Jit­lá, 43 Élón, Tim­ná, Ek­rón, 44 El­teké, Gib­betón, Baalat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gat-Rim­món, 46 Mé-Jar­kón, Rak­kón s územím na­proti Jáfó. 47 Dánov­com bolo ich územie tes­né, vy­brali sa teda a bojovali proti Lešemu , dobyli ho a po­bili os­trím meča; za­brali ho a usadili sa v ňom; Lešem na­zvali Dánom podľa mena jeho otca Dána. 48 To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Dán podľa jeho čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny. Podiel Józuov49 Keď Iz­rael­ci skončili pri­deľovanie krajiny do vlast­níc­tva podľa svojich čeľadí, dali vlast­níc­tvo Józu­ovi, synovi Núnov­mu, vo svojom strede. 50 Na roz­kaz Hos­podinov dali mu mes­to, ktoré si žiadal, Tim­nat-Serach na Ef­rajim­skom po­horí; tam po­stavil mes­to a osadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlast­níc­tva, ktoré kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov, a pred­stavení rodov pri­delili lósom kmeňom Iz­rael­cov v Šíle pred Hos­podinom, pri vchode do svätos­tán­ku. Tak do­končili roz­delenie krajiny.

EvanjelickýJózua19