EvanjelickýJózua5

Józua

Obriezka Izraela1 Keď všet­ci králi amorej­skí, ktorí bývali za Jor­dánom na západ, a všet­ci kanaán­ski králi pri mori počuli, ako Hos­podin vy­sušil vody Jor­dánu pred Iz­rael­cami, kým ne­prešli, zmalomyseľnelo im srd­ce a stratili od­vahu pred Iz­rael­cami. 2 V tom čase po­vedal Hos­podin Józu­ovi: Urob si kamen­né nože a ob­rež Iz­rael­cov po druhý raz. 3 Józua si urobil kamen­né nože a ob­rezal Iz­rael­cov pri pahor­ku Arálót. 4 Dôvod, pre ktorý ich Józua ob­rezal, je ten­to: Všetok ľud, ktorý vy­šiel z Egyp­ta, všet­ci mužovia bojov­níci po­mreli ces­tou na púšti pri východe z Egyp­ta. 5 Všetok ľud, ktorý vy­šiel, bol ob­rezaný, ale ni­kto z ľudu, ktorý sa narodil ces­tou na púšti pri východe z Egyp­ta, nebol ob­rezaný. 6 Lebo Iz­rael­ci putovali púšťou štyrid­sať rokov, kým ne­vyhynul všetok ľud, bojov­níci, ktorí vy­šli z Egyp­ta, lebo ne­pos­lúch­li hlas Hos­podinov; Hos­podin im totiž pri­sahal, že ne­uvidia krajinu, ktorú Hos­podin prísahou ich ot­com za­sľúbil dať nám krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 7 Ich synov po­stavil na ich mies­to. Tých Józua ob­rezal, lebo boli ne­ob­rezaní; ces­tou ich totiž ne­ob­rezali. 8 Keď už bol celý ľud ob­rezaný, zo­stali na mies­te v tábore, kým sa ne­u­zdravili. 9 Po­tom Hos­podin po­vedal Józu­ovi: Dnes som z vás od­stránil egypt­skú po­hanu. Pre­to sa to mies­to volá Gil­gál až do­dnes. Druhá slávnosť paschy10 Keď Iz­rael­ci táborili v Gil­gále, svätili sviatok pas­chy večer, š­tr­nás­ty deň toho mesiaca, na stráňach jerišs­kých. 11 Na druhý deň po pas­che jed­li z úrod zeme nek­vasený chlieb a pražené zrno. V ten is­tý deň 12 pre­stala man­na, keďže jed­li z úrod zeme, a Iz­rael­ci viac ne­mali man­nu, ale v tom roku jed­li z úrod Kanaánu. Videnie Józuovo13 Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa po­zor­ne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Józua podišiel k nemu a pri­hovoril sa mu: Pat­ríš k nám, alebo k našim ne­priateľom? 14 On od­povedal: Nie; som vod­com voja Hos­podinov­ho; práve teraz som prišiel. Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a po­vedal: Čo chce po­vedať môj pán svoj­mu služob­níkovi? 15 Vod­ca voja Hos­podinov­ho po­vedal Józu­ovi: Zo­buj si obuv z nôh, lebo mies­to, na ktorom stojíš, je sväté. A Józua tak urobil.

EvanjelickýJózua5