EvanjelickýJózua21

Józua

Podiel kmeňa Léví1 Tu pri­stúpili pred­stavení rodov Léví ku kňazovi Eleázárovi a k Józu­ovi, synovi Núnov­mu, i k pred­staveným kmeňov Iz­rael­cov 2 a hovorili s nimi v Šíle v Kanaáne, tak­to: Hos­podin pri­kázal pro­stred­níc­tvom Mojžiša dať nám mes­tá na obývanie aj ich pasien­ky pre náš dobytok. 3 Iz­rael­ci dali Lévíj­com zo svoj­ho dedičného vlast­níc­tva podľa roz­kazu Hos­podinov­ho tieto mes­tá a ich pasien­ky. 4 Lós pri­padol na čeľade Kehátov­cov a lósom pri­pad­lo Lévíj­com, po­tom­kom kňaza Árona, trinásť miest z kmeňa Júda, Šime­on a z kmeňa Ben­jamín. 5 Os­tat­ným Kehátov­com pri­pad­lo lósom desať miest od čeľadí kmeňa Ef­rajim, kmeňa Dán a od polo­vice kmeňa Menašše. 6 Geršónov­com pri­pad­lo lósom trinásť miest od čeľadí kmeňa Jis­sáchár, od kmeňa Ašér, Naf­tálí a od polo­vice kmeňa Menašše v Bášáne. 7 Meráríov­com podľa ich čeľadí pri­pad­lo dvanásť miest z kmeňa Rúben, z kmeňa Gád a z kmeňa Zebulún. 8 Vtedy Iz­rael­ci dali lósom Lévíj­com tieto mes­tá a ich pasien­ky, ako Hos­podin pri­kázal pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 9 Z kmeňa Júda a z kmeňa Šimeón dali podľa mena uvedené tieto mes­tá: 10 Po­tom­kom Áronovým z čeľadí Kehátov­cov spomedzi Lévíj­cov - lebo na nich padol pr­vý lós - 11 dali Kir­jat-Ar­bu, mes­to Anákov­ho otca Arbu - to je Cheb­rón - na po­horí Júdovom i pasien­ky okolo neho. 12 Polia toho mes­ta i jeho dediny dali Jefun­neho synovi Kálebovi do vlast­níc­tva. 13 Po­tom­stvu kňaza Árona dali útočišt­né mes­to pre vrahov Cheb­rón i jeho pasien­ky, Lib­nu a jej pasien­ky, 14 Jat­tír i jeho pasien­ky, Eštémóu a jej pasien­ky, 15 Chólón a jeho pasien­ky, Debír a jeho pasien­ky, 16 Ajin a jeho pasien­ky, Jut­tu a jej pasien­ky, Bét-Šemeš a jeho pasien­ky - deväť miest z tých­to dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Ben­jamín Gibeón a jeho pasien­ky. Gebu a jej pasien­ky, 18 Anatót a jeho pasien­ky, Al­món a jeho pasien­ky - štyri mes­tá. 19 Všet­kých miest po­tom­stva kňaza Árona bolo trinásť aj s ich pasien­kami. 20 Čo sa týka os­tat­ných Kehátov­cov, ktorí pat­rili k lévij­ským kehátov­ským rodinám, pri­pad­li im lósom mes­tá z kmeňa Ef­rajim. 21 Dali im útočišt­né mes­to pre vrahov - Síchem a jeho pasien­ky na po­horí Ef­rajim­skom, Gézer a jeho pasien­ky, 22 Kib­cajim a jeho pasien­ky, Bét-Chórón a jeho pasien­ky - štyri mes­tá, 23 z kmeňa Dán El­teké a jeho pasien­ky, Gib­betón a jeho pasien­ky, 24 Ajálón a jeho pasien­ky, Gat-Rim­món a jeho pasien­ky - štyri mes­tá; 25 z polo­vice kmeňa Menašše: Taanach a jeho pasien­ky, Jib­leám a jeho pasien­ky - dve mes­tá. 26 Všet­kých miest pre čeľade os­tat­ných Kehátov­cov bolo desať i s ich pasien­kami. 27 Geršónov­com z čeľadí Lévíj­cov dali z polo­vice kmeňa Menašše: útočišt­né mes­to pre vrahov Gólán v Bášáne a jeho pasien­ky, Beeštaru a jej pasien­ky - dve mes­tá; 28 z kmeňa Jis­sáchár: Kišjón a jeho pasien­ky, Dáberat a jeho pasien­ky, 29 Jar­mút a jeho pasien­ky, Én-Gan­ním a jeho pasien­ky - štyri mes­tá; 30 z kmeňa Ašér: Mišál a jeho pasien­ky, Ab­dón a jeho pasien­ky, 31 Chel­kát a jeho pasien­ky, Rechób a jeho pasien­ky - štyri mes­tá; 32 z kmeňa Naf­tálí: útočišt­né mes­to pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasien­ky, Cham­mót-Dór a jeho pasien­ky, Kar­tán a jeho pasien­ky - tri mes­tá. 33 Všet­kých miest Geršónov­cov podľa ich čeľadí bolo trinásť s ich pasien­kami. 34 Čeľadiam os­tat­ných lévij­ských Merári­ov­cov dali z kmeňa Zebúlún: Jok­neám a jeho pasien­ky, Kar­tu a jej pasien­ky, 35 Dim­nu a jej pasien­ky, Na­halál a jeho pasien­ky - štyri mes­tá; 36 z kmeňa Rúben: Becer a jeho pasien­ky, Jah­cu a jej pasien­ky, 37 Kedémót a jeho pasien­ky, Méfaat a jeho pasien­ky - štyri mes­tá. 38 Z kmeňa Gád: útočišt­né mes­to pre vrahov v Rámót v Gileáde a jeho pasien­ky, Machanajim a jeho pasien­ky, 39 Chešbón a jeho pasien­ky, Jazér a jeho pasien­ky - spolu štyri mes­tá. 40 Všet­kých miest Meráríov­cov podľa ich čeľadí, ktoré ešte os­tali z čeľadí Lévíj­cov, bolo podľa ich lósu dvanásť miest. 41 Tak­to bolo upro­stred vlast­níc­tva Iz­rael­cov spolu štyrid­saťosem lévij­ských miest s ich pasien­kami. 42 Každé toto mes­to po­zos­távalo z mes­ta a pasien­ku okolo neho. Tak to bolo pri všet­kých tých­to mes­tách. 43 Vtedy dal Hos­podin Iz­rael­com celú krajinu, ktorú prísahou za­sľúbil dať ich ot­com; za­brali ju a usadili sa v nej. 44 Hos­podin dal im od­počinutie zo všet­kých strán, cel­kom tak, ako pri­sahal ich ot­com, a ni­kto z ich ne­priateľov ne­ob­stál pred nimi; všet­kých ne­priateľov im dal Hos­podin do rúk. 45 Nič ne­vys­talo z tých za­sľúbení, ktoré Hos­podin dal domu Iz­raela. Všet­ko sa spl­nilo.

EvanjelickýJózua21