EvanjelickýJózua17

Józua

1 Aj kmeň Menašše do­stal lósom podiel: lebo on je Jozefov pr­vorodený. Máchír, pr­vorodený Menaššeho, otec Gileáda, keďže bol bojov­níkom, do­stal Gileád a Bášán. 2 Aj os­tat­ným Menašše­ov­com do­stalo sa podielu podľa ich čeľadí: synom Abíezerovým, Chelekovým, As­rielovým, Šechemovým, Chéferovým, Šemídovým. Toto boli mužs­kí po­tom­kovia Menaššeho, syna Jozefov­ho, podľa čeľadí. 3 Ale Celof­chád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov, syn Menaššeho ne­mal synov, len dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Mach­lá, Nóá, Chog­lá, Mil­ká a Tir­cá. 4 Tieto pred­stúpili pred kňaza Eleázára, pred Józuu, syna Núnov­ho, a pred pred­stavených a hovorili: Hos­podin pri­kázal Mojžišovi dať nám dedičné vlast­níc­tvo medzi brat­mi ich ot­ca. 5 Tak pri­pad­lo Menaššemu desať dielov ok­rem krajiny Gileád a Bášán za Jor­dánom. 6 Lebo dcéry Menaššeho do­stali dedičné vlast­níc­tvo medzi jeho syn­mi. Krajina Gileád pri­pad­la os­tat­ným Menašše­ov­com. 7 Územie Menaššeho siahalo od Ášéru k Mich­metátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne južne k obyvateľom Én-Tap­púachu; 8 kraj Tap­púach pri­padol Menaššemu, ale mes­to Tap­púach na hranici Menaššeho pat­rilo Ef­rajim­com. 9 Ďalej hranica zo­stupuje k po­toku Káná. Tieto mes­tá južne od po­toka medzi mes­tami Menaššeho pat­ria Ef­rajimu. Ale hranica Menaššeho tiah­ne sa sever­ne od po­toka a končí pri mori. 10 Južná časť pat­rí Ef­rajimu a sever­ná Menaššemu a more bolo hranicou medzi nimi; na severe sa dotýkajú Ašéra a na východe Jis­sáchára. 11 Menašše mal na území Jis­sáchára a Ašéra: Bét-Šeán a jeho mes­tá, Jib­leám a jeho mes­tá, obyvateľov Dóru a jeho mes­tá, obyvateľov Én-Dóru a jeho mes­tá, obyvateľov Taanachu a jeho mes­tá, obyvateľov Megid­da a jeho mes­tá, tri hor­ské pás­ma. 12 Menašše­ov­ci však ne­moh­li za­brať tieto mes­tá; vtedy sa podarilo Kanaán­com zo­stať a bývať v tej­to krajine. 13 Keď Iz­rael­ci zo­sil­neli, donútili Kanaán­cov k robote; ale vôbec ich ne­vyh­nali. 14 Po­tom­kovia Jozefovi po­vedali Józu­ovi: Prečo si nám dal do dedičného vlast­níc­tva jeden podiel a jed­nu čias­t­ku? Veď my sme veľký národ, keďže nás Hos­podin doteraz požeh­nával. 15 Józua im po­vedal: Keď ste veľký národ, vy­stúp­te do lesa a klčuj­te zem v krajine Perizej­cov a Refáov­cov, ak vám je po­horie Ef­rajim pri­tes­né. 16 Po­tom­kovia Jozefovi po­vedali: Po­horie nám ne­stačí; všet­ci Kanaán­ci bývajú v údolí, majú želez­né vozy, aj tí, čo sú v Bét-Šeáne a v jeho mes­tách i v údolí Jez­reel. 17 Józua po­vedal Jozefov­mu domu, Ef­rajimu a Menaššemu: Si počet­ný národ a máš veľkú silu, nebudeš mať len jeden podiel, 18 ale hor­ský kraj bude tvoj; ak je tam les, vy­klčuj ho, a bude tvoj až na jeho koniec. Lebo vy­ženieš Kanaán­cov, hoci majú želez­né vozy a sú sil­ní.

EvanjelickýJózua17