EvanjelickýJózua18

Józua

Podiel kmeňa Benjamín1 Celý zbor Iz­rael­cov zhromaždil sa do Šíla a po­stavil tam svätos­tánok; krajina sa im už pod­dala. 2 Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo. 3 Józua po­vedal Iz­rael­com: Do­kedy budete otáľať so za­bratím zeme, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov? 4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vy­berú. Po­chodia krajinu a popíšu ju podľa svoj­ho dedičného vlast­níc­tva; vtedy prídu ku mne. 5 Po­tom nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe: 6 a vy popíšte krajinu v sied­mich dieloch a dones­te mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Lebo kmeň Léví ne­má podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je jeho dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov. 8 Mužovia sa vy­brali na ces­tu; Józua im pri­kázal popísať krajinu: Choďte, po­choďte krajinu, popíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hos­podinom. 9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mes­to za mes­tom, v sied­mich dieloch, a prišli k Józu­ovi do tábora v Šíle. 10 Józua im hodil lós pred Hos­podinom v Šíle a roz­delil tam krajinu Iz­rael­com podľa ich čeľadí. 11 A pri­padol lós na kmeň Ben­jamín podľa jeho čeľadí. Jeho vy­losované územie pad­lo medzi po­tom­kov Júdových a Jozefových. 12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene; 13 od­tiaľ hranica tiah­ne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; po­tom hranica zo­stupuje do At­rót-Ádáru na po­horie južne od dol­ného Bét­chorónu; 14 tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana. 15 Južná strana začína na okraji Kir­jat-Jeárímu a po­tom vy­bieha na západ až po vody prameňa Nef­tóachu; 16 po­tom hranica zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží na­proti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refáov­cov, zo­stupuje do údolia hin­nóm­skeho, južne od hrebeňa Jebúsej­cov, a zo­stupuje ku prameňu Rógel. 17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho. 18 Po­tom pre­chádza na sever na hrebeň na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby. 19 Ďalej pre­chádza hranica sever­ne ku hrebeňu Bét-Chog­ly a končí pri sever­nom zálive Soľného mora, na južnom kon­ci Jor­dánu. To je južná hranica. 20 Na východ­nej strane bude hranicou Jor­dán. To je hranica okolo dedičného vlast­níc­tva Ben­jamínov­cov podľa ich čeľadí. 21 Toto sú mes­tá kmeňa Ben­jamín podľa jeho čeľadí: Jericho, Bét-Chog­lá, Émek-Kecíc, 22 Bét-Arábá, Cemárajim, Bétel, 23 Av­vím, Párá, Of­rá, 24 Kefar-Am­móní, Of­ní a Geba - dvanásť miest a ich dediny; 25 Gibeón, Rámá, Beérót, 26 Mic­pa, Kefírá, Mócá, 27 Re­kem, Jir­peél, Taralá, 28 Céla, Elef a Jebús - to jest Jeruzalem - Gibea a Kir­jat-Jeárím - š­tr­násť miest a ich dediny. To je dedičné vlast­níc­tvo Ben­jamínov­cov podľa ich čeľadí.

EvanjelickýJózua18