EvanjelickýJózua22

Józua

Návrat východných kmeňov1 Vtedy po­volal Józua Rúbenov­cov, Gádov­cov i polo­vicu kmeňa Menašše 2 a po­vedal im: Za­chovali ste všet­ko, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, a po­slúch­li ste môj hlas vo všet­kom, čo som vám pri­kázal. 3 Ne­opus­tili ste svojich bratov už dl­hý čas; až do toh­to dňa ste ver­ne za­chovali pri­kázanie Hos­podina, svoj­ho Boha. 4 Teraz však dal Hos­podin, váš Boh, vašim bratom od­počinutie, ako im za­sľúbil. Ob­ráťte sa teda a choďte do svojich stanov do krajiny svoj­ho vlast­níc­tva, ktorú vám dal Hos­podinov sluha Mojžiš za Jor­dánom. 5 Len snaživo za­chovávaj­te pri­kázanie a zákon, čo vám nariadil Hos­podinov služob­ník Mojžiš, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a chodili po Jeho ces­tách, za­chovávali Jeho pri­kázanie a Jemu slúžili celým srd­com a celou dušou. 6 Józua ich požeh­nal a pre­pus­til a oni od­išli do svojich stanov. 7 Polo­vici kmeňa Menašše dal Mojžiš podiel v Bášáne; druhej polo­vici dal Józua podiel s ich brat­mi za Jor­dánom na západe. Aj ich Józua požeh­nal, keď ich pre­púšťal do ich stanov 8 a hovoril im: Vráťte sa do svojich stanov s bohatými po­klad­mi a s mnohým dobyt­kom, so strieb­rom, zlatom, bron­zom, železom a s veľkým množs­tvom šiat; roz­deľte svojim bratom, čo ste ukoris­tili od svojich ne­priateľov. Oltár pri Jordáne9 Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše sa vrátili a od­išli od Iz­rael­cov zo Šíla, v Kanaáne, aby od­išli do Gileádu, do krajiny svoj­ho vlast­níc­tva, kde sa usadili, ako pri­kázal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 10 Keď prišli do Gelilótu pri Jor­dáne, ktorý leží v Kanaáne, po­stavili Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše ol­tár pri Jor­dáne, veľký, nápad­ne veľký ol­tár. 11 Iz­rael­ci počuli hovoriť: Hľa, Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše po­stavili ol­tár na­proti Kanaánu pri Gelilóte pri Jor­dáne, na území Iz­rael­cov. 12 Keď to Iz­rael­ci počuli, celý zbor Iz­rael­cov sa zhromaždil do Šíla, aby išli proti nim do boja. 13 Iz­rael­ci vy­slali Pin­chása, syna kňaza Eleázára, k Rúbenov­com, Gádov­com a k polo­vici kmeňa Menašše do Gileádu, 14 a s ním desať pred­stavených, po jed­nom pred­stavenom z každej kmeňovej rodiny, všet­kých kmeňov Iz­raela; každý bol predákom svoj­ho rodu medzi tisícami Iz­raela. 15 Keď títo došli k Rúbenov­com, Gádov­com a k polo­vici kmeňa Menašše do Gileádu, po­vedali im: 16 Tak­to vám hovorí celý zbor Hos­podinov: Akej vierolom­nos­ti ste sa do­pus­tili voči Bohu Iz­raela, keď sa dnes od­vraciate od Hos­podina tým, že si staviate ol­tár? Tak ste sa dnes vzbúrili proti Hos­podinovi. 17 Ne­mali sme do­sť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa do­dnes ne­očis­tili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hos­podinov? 18 Vy sa chcete dnes od­vrátiť od Hos­podina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hos­podinovi, zaj­tra sa bude hnevať na celý zbor Iz­raela. 19 Ale ak je vaša vlast­ná krajina nečis­tá, prej­dite do krajiny Hos­podinovej, kde stojí obyd­lie Hos­podinovo, a usaďte sa medzi na­mi; len sa nebúr­te proti Hos­podinovi, nebúr­te sa ani proti nám, keď si staviate ol­tár mimo ol­tára Hos­podina, nášho Boha. 20 Či ne­prešiel hnev Hos­podinov na celý zbor Iz­raela, keď sa Zerachov syn Áchán do­pus­til vierolom­nos­ti na pre­kliatom, i keď to bol len jeden človek? Či nezom­rel za svoju vinu? 21 Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše od­povedali predákom tisícov Iz­raela: 22 Boh sil­ný, Boh Hos­podin, Boh sil­ný, Boh Hos­podin vie a Iz­rael tiež má vedieť: Ak je to zo vzbury alebo vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi, nech nás ani dnes nech­ráni. 23 Ak sme si po­stavili ol­tár, aby sme sa od­vrátili od Hos­podina a obetovali na ňom spaľovanú obeť, alebo po­kr­movú obeť, alebo obeť spoločen­stva, nech to Hos­podin po­tres­tá! 24 Skôr sme to urobili z ustaros­tenos­ti, že v budúc­nos­ti vaše deti môžu našim deťom po­vedať: Čo vy máte spoločného s Hos­podinom, Bohom Iz­raela? 25 Veď Hos­podin určil Jor­dán za hranicu medzi nami a vami; Rúbenov­ci a Gádov­ci: ne­máte podiel na Hos­podinovi! Vaše deti tým spôsobia, že naše deti sa pre­stanú báť Hos­podina. 26 Pre­to sme si po­vedali: Po­stav­me si ol­tár, nie na zápal­né obete, ani na zábit­né obete, 27 ale na to, aby bol sved­kom medzi nami a vami i naším po­tom­stvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábit­nými obeťami, obeťami spoločen­stva konať službu Hos­podinovi pred Jeho tvárou. Po­tom v budúc­nos­ti vaše deti ne­povedia našim deťom: Ne­máte podiel na Hos­podinovi! 28 Po­vedali sme teda: Ak by v budúc­nos­ti tak­to hovorili či už nám alebo našim po­tom­kom, od­povieme: Po­zrite podobu ol­tára Hos­podinov­ho, ktorý naši ot­covia zhotovili medzi nami a vami. 29 Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hos­podinovi a že by sme sa dnes od­vrátili od Hos­podina, keď si ok­rem ol­tára Hos­podina, nášho Boha, ktorý stojí pred Jeho obyd­lím, staviame ol­tár na spaľované obete, na po­kr­mové obete a na zábit­né obete. 30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo. 31 Kňaz Pin­chás, syn Eleázárov, po­vedal Rúbenov­com, Gádov­com a Menašše­ov­com: Dnes sme po­znali, že Hos­podin je upro­stred nás, lebo ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste vy­trh­li Iz­rael­cov z rúk Hos­podinových. 32 Nato sa vrátili kňaz Pin­chás, syn Eleázárov, i predáci od Rúbenov­cov a Gádov­cov z Gileádu k Iz­rael­com do Kanaánu a prinies­li im od­poveď. 33 Iz­rael­com sa to za­páčilo, dob­rorečili Bohu a nehovorili viac o tom, že sa vy­pravia do boja proti nim, aby spus­tošili krajinu, v ktorej bývali Rúbenov­ci a Gádov­ci. 34 Rúbenov­ci a Gádov­ci dali ol­táru meno Éd, lebo bude sved­kom medzi na­mi, že Hos­podin je Boh.

EvanjelickýJózua22