EvanjelickýJózua1

Józua

Rozkaz prekročiť Jordán1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to: 2 Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com. 3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi; 4 od púšte a Libanonu až po Veľrieku, po rieku Euf­rat, celá krajina Chetej­cov, až po Veľké more na západe sln­ka bude vaším územím. 5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty do dedičs­tva pri­delíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com. 7 Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal cel­kom podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­uchýľ sa od neho ani na­pravo ani naľavo, aby si mal ús­pech, kam­koľvek vkročíš. 8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst, ale roz­jímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všet­ko, čo je v nej na­písané; lebo vtedy sa vy­darí tvoja ces­ta a budeš mať ús­pech. 9 Veď som ti pri­kázal: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Lebo Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš. 10 Józua pri­kázal úrad­níkom ľudu: 11 Prej­dite táborom a pri­kážte ľudu: Na­chys­taj­te si po­travu, lebo po troch dňoch prej­dete cez ten­to Jor­dán, aby ste vošli a za­brali krajinu, ktorú vám teraz Hos­podin, váš Boh, dáva do vlast­níc­tva. 12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menašše Józua po­vedal: 13 Pamätaj­te na slovo, ktoré vám pri­kázal služob­ník Hos­podinov Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, pri­praví vám od­počinok a dá vám túto krajinu. 14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom; ale vy všet­ci boja­schop­ní mužovia prej­dite vy­zb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im, 15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinutie vašim bratom tak ako vám, a kým oni ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh; po­tom sa vrátite do vašej vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš za Jor­dánom na východe sln­ka, a budete ju vlast­niť. 16 Tu od­povedali Józu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si nám pri­kázal, a pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš. 17 Tak, ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba; len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom. 18 Nech zo­mrie, ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, čokoľvek by si mu roz­kázal. Len buď sil­ný a od­vážny.

EvanjelickýJózua1