EvanjelickýJózua20

Józua

Útočištné mestá1 Hos­podin pre­hovoril k Józu­ovi: 2 Po­vedz Iz­rael­com: Určte si útočišt­né mes­tá, o ktorých som vám hovoril pro­stred­níc­tvom Mojžiša, 3 aby sa tam utiekal vrah, ktorý nie­koho za­bije omylom, neúmysel­ne, aby vám slúžili ako útočis­ká pred krv­ným po­mstiteľom. 4 Ak nie­kto utečie do jed­ného z tých­to miest, nech za­stane pri vchode do mest­skej brány a verej­ne pred­nesie svoju vec starším toh­to mes­ta; vtedy ho vez­mú k sebe do mes­ta a dajú mu mies­to, aby mohol u nich bývať. 5 Keď by ho krv­ný po­mstiteľ prena­sledoval, ne­vydajú vraha do jeho moci, lebo svoj­ho blížneho za­bil neúmysel­ne, bez toho, že by ho pred­tým nenávidel; 6 nech zo­stane v tom mes­te, kým sa ne­po­staví na súd pred zbor, až do smr­ti naj­vyššieho kňaza, ktorý bude v tom čase. Až po­tom sa vráti vrah do svoj­ho mes­ta - domov - do mes­ta, z ktorého utiekol. 7 Vtedy od­delili Kedeš v Galilei na po­horí Naf­tálího a Síchem na Ef­rajim­skom po­horí a Kir­jat-Arbu - to je Cheb­rón - na Jud­skom po­horí. 8 Za Jor­dánom na východ od Jericha určili Bečer na púšti, na rovine, z kmeňa Rúben; Rámót v Gileáde z kmeňa Gád a Gólán v Bášáne z kmeňa Menašše. 9 To boli označené mes­tá pre všet­kých Iz­rael­cov i pre cudzin­cov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi, aby tam utiekol, kto by nie­koho omylom za­bil a aby nezom­rel rukou krv­ného po­mstiteľa, kým sa ne­po­stavil pred zborom.

EvanjelickýJózua20