EvanjelickýJózua15

Józua

Podiel kmeňa Júda1 Vy­losovaný podiel Júdov­cov podľa ich čeľadí siahal na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cín až k najk­raj­nejšiemu juhu. 2 Jeho južná hranica sa tiah­la od kon­ca Soľného mora, od zálivu, ob­ráteného na juh. 3 Ďalej ide na juh k vý­stupu Ak­rabím, po­tom pre­chádza do Cínu a stúpa južne ku Kádéš-Bar­nei, po­tom pre­chádza pri Chec­róne, stúpa k Ádáru a za­hýna do Kar­káy. 4 Pre­chádza od Ac­mónu, vy­bieha k Egypt­skému po­toku a končí pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východ­nou hranicou je Soľné more až po ús­tie Jor­dánu. Zo sever­nej strany hranica začína od mor­ského zálivu pri ús­tí Jor­dánu, 6 po­tom stúpa k Bét-Hog­le a pre­chádza sever­ne od Bét-Aráby a hore ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho. 7 Po­tom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a za­hýna sa na sever ku Gil­gálu, čo je oproti vý­stupu Adumim­skému na južnej strane údolia, ďalej pre­chodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel. 8 Po­tom hranica stúpa po údolí Ben-Hin­nón, južne od hrebeňa Jebúsej­cov - to je Jeruzalem; po­tom hranica stúpa k hrebeňu vr­chu, ktorý je na­proti údoliu Ben-Hin­nóm, smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refáím. 9 Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím. 10 Od Baaly sa hranica ob­racia na západ k po­horiu Seír a pre­chádza k sever­nému hrebeňu po­horia Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a pre­chádza k Tim­ne. 11 Ďalej hranica vy­bieha k sever­nému hrebeňu Ek­rónu a od­bočuje k Šik­rónu; pre­chádza k vr­chu Baalá, vy­bieha k Jab­neélu a končí pri mori. 12 Západ­nou hranicou je Veľké more s po­brežím. Toto je hranica Júdov­cov do­okola podľa ich čeľadí. 13 Kálebovi, synovi Jefun­neho, podľa príkazu Hos­podinov­ho dal Józua podiel upro­stred Júdov­cov: Kir­jat-Ar­bu, mes­to Anákov­ho otca Arbu - to je Cheb­rón. 14 Káleb vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Tal­maja. 15 Od­tiaľ tiahol hore proti obyvateľom Debíru. Debír sa pred­tým nazýval Kir­jat-Séfer. 16 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer a za­berie ho, tomu dám svoju dcéru Ach­su za ženu. 17 Za­bral ho Ot­níél, syn Kenaza, Kálebov brat; a on mu dal za ženu svoju dcéru Ach­su. 18 Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svoj­ho ot­ca; a keď zo­sad­la z os­la, Káleb jej po­vedal: Čo chceš? 19 Ona hovorila: Daj mi dar; keď si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene vôd. 20 Toto je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Júda podľa jeho čeľadí. 21 Mes­tá pat­riace kmeňu Júda v naj­južnejšom kraji až po hranicu Edómu boli: Kab­ceél, Éder, Jágúr, 22 Kíná, Dímóná, Adádá, 23 Kedeš, Chácór, Jit­nán, 24 Zíf, Telem, Beálót, 25 Chácór-Chadat­tá, Keríjót, Chec­rón - to je Chácór - 26 Amán, Šema, Moládá, 27 Chacar-Gad­dá, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Biz­jót­já, 29 Baalá, Ij­jím, Ecem, 30 El­tólad, Kesíl, Chor­má, 31 Cik­lag, Mad­man­ná, San­san­ná, 32 Lebáót, Šil­chím, Ajin-Rim­món, spolu 29 miest so svojimi dedinami. 33 Na Nížine : Eštáól, Córéa, Ašná, 34 Zánóach, Én-Gan­ním, Tap­púach a Énám, 35 Jar­mút, Adul­lám, Sóchó, Azéka, 36 Šaarajim, Adítajim, Gedérá, Gedérótajim, š­tr­násť miest so svojimi dedinami; 37 Cenán, Chadáša, Mig­dal-Gád, 38 Dileán, Mic­pe, Jok­teél, 39 Lachíš, Boc­kat, Eg­lón, 40 Kab­bón, Lach­más, Kit­líš, 41 Gederót, Bét-Dágón, Na­amá, Mak­kédá, šest­násť miest so svojimi dedinami; 42 Lib­ná, Eter, Ášán, 43 Jif­tách, Ašná, Necíb, 44 Keílá, Ach­zíb, Máréšá - deväť miest so svojimi dedinami. 45 Ek­rón so svojimi dedinami a osadami, 46 od Ek­rónu k moru všet­ko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách, 47 Ašdód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny a jej osady až po po­tok Egyp­ta, Veľké more a jeho hranica. 48 Na po­horí: Šámír, Jat­tír, Sóchó, 49 Dan­ná, Kir­jat-San­ná, to je Debír, 50 Anáb, Eštemó, Áním, 51 Góšen, Chólón, Giló - jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúmá, Ešeán, 53 Jánúm, Bét-Tap­púach, Aféká, 54 Chum­tá, Kir­jat-Arba - to je Cheb­rón - Cíór, deväť miest a ich dediny, 55 Máón, Kar­mel, Zíf, Jút­tá, 56 Jez­reel, Jok­deám, Zánóách, 57 Kajin, Gibeá, Tim­ná - desať miest a ich dediny, 58 Chal­chúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót, El­tekón - šesť miest so svojimi dedinami, 60 Kir­jat-Baal - to je Kir­jat-Jeárím a Rab­bá - dve mes­tá so svojimi dedinami. 61 Na púšti: Bét-Arábá, Mid­dín, Secháchá, 62 Nibšán, Soľné mes­to a Én­gedí - šesť miest a ich dediny. 63 Ale Jebúsej­cov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdov­ci ne­moh­li vy­hnať, takže Jebúsej­ci zo­stali bývať s Júdov­cami až pod­nes.

EvanjelickýJózua15