EvanjelickýJózua13

Józua

Podiel kmeňov Rúben, Gád a východný Menašše1 Keď Józua bol už starý a zošlý vekom, po­vedal mu Hos­podin: Ty si už starý, zošlý vekom, a zo­stalo ešte mnoho zeme, ktorú treba za­brať. 2 Toto je zem, ktorá ešte zo­stala: všet­ky kraje Filištín­cov a všet­kých Gešúrij­cov, 3 počnúc od Síchóru, ktorý tečie východ­ne od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, čo sa pri­počítava ku Kanaán­com, päť kniežat Filištín­cov: Gazanov, Ašdóďanov, Aškalón­cov, Gaťanov a Ek­rón­cov, ďalej Avij­ci, 4 na juhu celá zem Kanaán­cov a Meárá, čo pat­rí Sidón­com, až po Afék po amorej­ské územie, 5 k tomu Gebal a celý Libanon na východe sln­ka, od Baal-Gádu po úpätie vr­cholu Cher­món až po vstup do Chamátu, 6 všet­kých, čo bývajú na po­horí od Libanonu až po Mis­refót-Majim, všet­kých Sidón­cov zaženiem spred Iz­rael­cov, len roz­deľ lósom krajinu Iz­raelu do dedičného vlast­níc­tva, ako som ti pri­kázal. 7 Teraz roz­deľ túto krajinu do dedičného vlast­níc­tva deviatim kmeňom a polo­vici kmeňa Menašše. 8 S ňou Rúbenov­ci a Gádov­ci za­brali dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov: 9 od Aroéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, čo je upro­stred údolia, i celú rovinu Médebá až po Dibón; 10 všet­ky mes­tá amorej­ského kráľa Sichóna, ktorý panoval v Chešbóne až po územie Am­món­cov, 11 Gileád i územie Gešúrij­cov, Maachan­cov a celé po­horie Cher­mónu a celý Bášán až po Sal­chu, 12 celé kráľov­stvo bášán­skeho Óga, ktorý panoval v Aštáróte a v Ed­reí; ten zo­stal ešte zo zvyšku Refáov­cov, ktorých Mojžiš po­bil a za­hnal. 13 Ale Iz­rael­ci ne­vyh­nali Gešúrij­cov a Maachan­cov, a tak zo­stali Gešúrij­ci a Maachan­ci bývať upro­stred Iz­raela až do­dnes. 14 Len kmeňu Léví nedal dedičný podiel; Hos­podin, Boh Iz­raela, je ich dedičným podielom, ako im za­sľúbil. 15 Mojžiš dal kmeňu Rúben dedičs­tvo podľa jeho čeľadí: 16 im pri­pad­lo územie od Aroéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a mes­to upro­stred údolia; ďalej celá Nížina po Medébu, 17 Chešbón a všet­ky jeho mes­tá, ktoré ležia na Nížine ; Dibón, Bámót-Baal a Bet-Baal-Meón, 18 Jáhac, Kedémót a Méfaat, 19 Kir­játajim, Sib­má, Ceret-Šachár na kop­ci v údolí, 20 Bét-Peór, úbočia Pis­gy a Bét-Ješimót, 21 všet­ky mes­tá na Nížine a celé kráľov­stvo amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý panoval v Chešbóne; Mojžiš porazil jeho i mid­ján­ske kniežatá Evího, Re­kema, Cúra, Chúra a Rebu i kniežatá Síchóna, ktoré bývali v krajine. 22 Aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, za­bili Iz­rael­ci mečom s os­tat­nými po­bitými. 23 Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich čeľadí, mes­tá a ich dediny. 24 Mojžiš dal kmeňu Gád dedičs­tvo podľa jeho čeľadí: 25 im pri­pad­lo územie: Jazér a všet­ky mes­tá v Gileáde a polo­vica krajiny Am­món­cov až po Aróér, ktorý leží východ­ne od Rab­by, 26 a to od Chešbónu po Rámat Mic­pe a Betóním, od Machanajimu až po územie Lódebáru, 27 a v údolí Bét-Cháram, Bét-Nim­rá, Súk­kót a Cáfón, zvyšok kráľov­stva chešbón­skeho kráľa Síchóna, Jor­dán a jeho po­brežie po kraj jazera Kin­neret na východ­nej strane Jor­dánu. 28 To je dedičné vlast­níc­tvo Gádov­cov podľa ich čeľadí, mes­tá a ich dediny. 29 Mojžiš dal polo­vici kmeňa Menašše jeho dedičs­tvo; polo­vici kmeňa Menašše podľa jeho čeľadí sa do­stalo toto: 30 ich územie sa rozp­res­tieralo od Machanajimu na celý Bášán, celé kráľov­stvo bášán­skeho kráľa Óga a na všet­ky dediny Jaírove, ktoré ležia v Bášáne, šesťdesiat miest, 31 a na polo­vicu Gileádu a Aštárótu a Ed­reí, mes­ta Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne; to pri­pad­lo po­tom­kom Máchíra, syna Menaššeho, polo­vici Máchírov­cov podľa ich čeľadí. 32 To sú dedičs­tvá, ktoré Mojžiš pri­delil na stráňach moáb­skych za Jor­dánom, východ­ne od Jericha. 33 Kmeňu Léví nedal Mojžiš dedičné vlast­níc­tvo, lebo Hos­podin, Boh Iz­raela, je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako za­sľúbil.

EvanjelickýJózua13