EvanjelickýJózua9

Józua

Lesť Gibeóncov1 Keď sa to do­počuli všet­ci králi, čo bývali za Jor­dánom, na po­horí i na Nížine a na celom po­breží Veľkého mora smerom na Libanon: Chetej­ci, Amorej­ci, Kanaán­ci, Perizej­ci, Chivij­ci a Jebúsej­ci - 2 zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Józu­ovi a Iz­raelu. 3 Keď obyvatelia Gibeónu počuli, čo urobil Józua s Jerichom a s Ajom, 4 po­užili lesť: išli a opat­rili sa stravou a na osly naložili staré vrecia a staré, po­tr­hané a pop­látané kožené mechy na víno, 5 na nohy si vzali starú pop­látanú obuv a ob­liek­li si staré šaty; všetok chlieb, ich strava, bol suchý a po­mr­vený. 6 Tak išli k Józu­ovi do tábora v Gil­gále a po­vedali jemu i Iz­rael­com: Pri šli sme z ďalekého kraja, uzav­rite s nami zmluvu. 7 Iz­rael­ci po­vedali Chivij­com: Azda bývate medzi na­mi; ako môžeme s vami uzav­rieť zmluvu? 8 Ale tí od­povedali Józu­ovi: Sme tvojimi služob­ník­mi. Józua sa ich spýtal: Kto ste a od­kiaľ pri­chádzate? 9 Od­povedali mu: Z veľmi ďalekého kraja pri­chádzajú tvoji služob­níci pre meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, lebo sme počuli zvesť o ňom, čo všet­ko urobil v Egyp­te 10 a čo všet­ko urobil dvom kráľom amorej­ským za Jor­dánom, totiž Síchónovi, chešbón­skemu kráľovi, a bášán­skemu kráľovi Ógovi v Aštáróte. 11 Pre­to nám po­vedali naši starší a všet­ci obyvatelia našej krajiny: Na­ber­te si po­travy na ces­tu, choďte im oproti a po­vedz­te im: My sme vaši služob­níci; uzav­rite teraz s nami zmluvu. 12 Toto je náš chlieb; tep­lý sme si ho vzali z domu na ces­tu, keď sme sa vy­brali k vám; a teraz, hľa, zo­schol a roz­mr­vil sa. 13 Toto sú naše kožené mechy na víno, boli nové, keď sme ich na­pĺňali; hľa, sú po­tr­hané, naše šaty a obuv sú zo­draté od veľmi dl­hej ces­ty. 14 Mužovia vzali z ich po­travy, ale Hos­podina sa ne­pýtali. 15 Józua im do­prial po­koja a uzav­rel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive; a pred­stavení zboru na to dali prísahu. 16 Ale tri dni po uzav­retí zmluvy s nimi počuli, že tam­tí sú zblíz­ka a bývajú medzi nimi. 17 Nato sa Iz­rael­ci vy­dali na ces­tu a na tretí deň prišli k ich mes­tám. Ich mes­tá sú: Gibeón, Kefírá, Beérót a Kir­jat-Jeárím. 18 Iz­rael­ci ich však ne­pobili, lebo pred­stavení zboru pri­sahali na Hos­podina, Boha Iz­raela; ale celý zbor re­ptal proti pred­staveným. 19 Všet­ci pred­stavení po­vedali celému zboru: Pri­sahali sme im na Hos­podina, Boha Iz­raela, pre­to sa ich teraz ne­smieme dot­knúť. 20 Toto im však môžeme urobiť: Necháme ich nažive, aby nás nezas­tihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. 21 Po­tom im pred­stavení po­vedali: Nech ostanú nažive! I stali sa drevorubačmi a nosičmi vody pre celý zbor, ako po­vedali pred­stavení. 22 Józua ich zvolal a pri­hovoril sa im: Prečo ste nás oklamali, keď ste po­vedali: Sme zďaleka, a za­tiaľ bývate medzi na­mi? 23 Pre­to teraz buďte pre­kliati a budú z vás vždy ot­roci - drevorubači a nosiči vody - pre dom môj­ho Boha. 24 Oni od­povedali Józu­ovi: Tvojim služob­níkom bolo oznámené, že Hos­podin, tvoj Boh, pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi odo­vzdať vám celú krajinu a vy­kynožiť všet­kých obyvateľov krajiny pred vami: pre­to sme sa pred vami obávali o svoje životy a urobili sme toto. 25 Teraz sme v tvojej moci; čo uznáš za dob­ré a správ­ne urobiť s na­mi, urob! 26 Urobil s nimi tak; vy­tr­hol ich z rúk Iz­rael­cov a ne­pobil ich. 27 Józua ich v ten deň urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre zbor a pre ol­tár Hos­podinov až do­dnes na mies­te, ktoré on vy­bral.

EvanjelickýJózua9