EvanjelickýJózua4

Józua

Dvanásť pamätných kameňov1 Keď všetok ľud prešiel cez Jor­dán, Hos­podin riekol Józu­ovi: 2 Vy­ber­te si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jed­nom, 3 a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto zo stredu Jor­dánu, od­tiaľ, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte ich na mies­te, kde cez noc prenocujete. 4 Po­tom Józua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­rael­cov, z každého kmeňa po jed­nom. 5 Po­tom im Józua po­vedal: Prej­dite pop­red truh­lu Hos­podina, vášho Boha, do pros­tried­ku Jor­dánu, a nech si každý zdvih­ne na plece jeden kameň podľa počtu kmeňov iz­rael­ských. 6 Nech to bude znamením upro­stred vás. Keď sa vaši synovia v budúc­nos­ti budú pýtať: Čo znamenajú pre vás tieto kamene? 7 od­povedz­te im, že sa pre­trh­li vody Jor­dánu pred truh­lou zmluvy Hos­podinovej pri jej pre­chádzaní Jor­dánom; pre­trh­li sa vody Jor­dánu a tieto kamene budú na pamiat­ku Iz­rael­com naveky. 8 Iz­rael­ci urobili, ako im Józua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z Jor­dánu, ako Hos­podin po­vedal Józu­ovi, podľa počtu dvanás­tich kmeňov iz­rael­ských, prenies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a uložili ich tam. 9 Aj Józua po­stavil dvanásť kameňov v Jor­dáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu zmluvy: tie tam zo­stali až do dnešného dňa. 10 Kňazi, ktorí nies­li truh­lu, stáli v Jor­dáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pri­kázal Józu­ovi po­vedať ľudu; cel­kom tak, ako Mojžiš pri­kázal Józu­ovi. Ľud rých­lo prešiel na druhú stranu. 11 Keď všetok ľud prešiel, prešli aj kňazi a truh­la Hos­podinova pred ľudom. 12 A Rúbenov­ci a Gádov­ci i polo­vica kmeňa Menašše ozb­rojení prešli pred Iz­raelom, ako im hovoril Mojžiš. 13 Asi štyrid­saťtisíc ozb­rojen­cov tiah­lo pred Hos­podinom do boja na stráne jerišs­ké. 14 Toho dňa vy­výšil Hos­podin Józuu v očiach celého Iz­raela; a oni sa ho báli, ako sa báli Mojžiša po celý jeho život. 15 Hos­podin po­vedal Józu­ovi: 16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú truh­lu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jor­dánu. 17 Vtedy Józua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jor­dánu! 18 Keď kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, vy­stúpili z Jor­dánu, a keď vy­tiah­li nohy na súš, vrátila sa voda Jor­dánu na svoje mies­to, tiek­la ako pred­tým, a vy­stúpila všade nad brehy. 19 Desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­stúpil z Jor­dánu a utáboril sa v Gil­gále, na východ­ných hraniciach Jericha. 20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jor­dánu, po­stavil Józua v Gil­gále. 21 Iz­rael­com po­vedal: Keď sa v budúc­nos­ti vaše deti spýtajú ot­cov: Čo znamenajú tieto kamene? 22 oznám­te svojim synom: Po suchu prešiel Iz­rael cez ten­to Jor­dán. 23 Lebo Hos­podin, váš Boh, vy­sušil vodu Jor­dánu pred vami, kým ste ne­prešli tak, ako Hos­podin, váš Boh, urobil s Čer­veným morom, ktoré pred nami vy­sušil, kým sme ne­prešli, 24 aby po­znali všet­ky národy zeme, že ruka Hos­podinova je moc­ná, aby ste sa v každý čas všet­ci báli Hos­podina, vášho Boha.

EvanjelickýJózua4