EvanjelickýJózua12

Józua

Zoznam porazených kráľov1 Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­rael­ci po­bili a ktorých zem zau­jali na druhej strane Jor­dánu na východe, od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món, i celú Arábu na východ. 2 Amorej­ský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileádu až po po­tok Jab­bok, ktorý je hranicou Am­món­cov, 3 a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy; 4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei, 5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna. 6 Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Iz­rael­ci porazili na druhej, západ­nej strane Jor­dánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlast­níc­tva kmeňom Iz­raela, každému jeho diel, 8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivij­cov, Jebúsej­cov: 9 kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu, jeden, 10 kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Cheb­rónu jeden, 11 kráľ Jar­mútu jeden, kráľ Lachíša jeden, 12 kráľ Eg­lónu jeden, kráľ Gézeru jeden, 13 kráľ Debíru jeden, kráľ Géderu jeden, 14 kráľ Chor­my jeden, kráľ Arádu jeden, 15 kráľ Lib­ny jeden, kráľ Adul­lámu jeden, 16 kráľ Mak­kédy jeden, kráľ Bételu jeden, 17 kráľ Tap­púachu jeden, kráľ Chéferu jeden, 18 kráľ Aféku jeden, kráľ Šárónu jeden, 19 kráľ Mádónu jeden, kráľ Chácóru jeden, 20 kráľ Šim­rón-Meroónu jeden, kráľ Achšáfu jeden, 21 kráľ Taanachu jeden, kráľ Megid­da jeden, 22 kráľ Kedeša jeden, kráľ Jok­neámu na Kar­meli jeden, 23 kráľ Dóru v dór­skom náv­rší jeden, kráľ Gójimu v Galilei jeden, 24 kráľ Tir­cy jeden. Spolu trid­saťjeden kráľov.

EvanjelickýJózua12