EvanjelickýJózua10

Józua

Dobytie južného Kanaánu1 Keď jeruzalem­ský kráľ Adónícedek počul, že Józua dobyl Aj a vy­konal na ňom kliat­bu - ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s kráľom Aja - a že obyvatelia Gibeónu uzav­reli mier s Iz­raelom a zo­stali upro­stred nich, 2 veľmi sa bál, lebo Gibeón bol veľkým mes­tom, akoby jed­ným z kráľov­ských miest; bol ešte väčší ako Aj a všet­ci jeho mužovia boli hr­dinami. 3 Pre­to jeruzalem­ský kráľ Adónícedek po­slal ku cheb­rón­skemu kráľovi Hóhámovi, k jar­mút­skemu kráľovi Pireámovi, k lachíšs­kemu kráľovi Jáfíovi a k eg­lón­skemu kráľovi Debírovi toto po­sols­tvo: 4 Vy­stúp­te ku mne a po­môžte mi poraziť Gibeón, lebo uzav­rel mier s Józu­om a s Iz­rael­cami. 5 Nato sa zhromaždili piati amorej­skí králi - jeruzalem­ský, cheb­rón­sky, jar­mút­sky, láchišs­ký a eg­lón­sky - a pri­tiah­li s celým voj­skom; utáborili sa na­proti Gibeónu a bojovali proti ne­mu. 6 Ale Gibeón­ci po­slali Józu­ovi do tábora v Gil­gále od­kaz: Ne­od­tiah­ni ruku od svojich služob­níkov, rých­lo vy­stúp k nám, za­chráň nás a po­môž nám, lebo sa proti nám zo­skupili všet­ci amorej­skí králi, ktorí bývajú na po­horí. 7 Józua vy­stúpil z Gil­gálu a s ním všetok bojový ľud i všet­ci udat­ní hr­dinovia. 8 Hos­podin po­vedal Józu­ovi: Neboj sa ich, lebo som ti ich vy­dal do rúk. Ni­kto z nich ne­ob­stojí pred tebou. 9 Józua ich nečakane pre­padol, celú noc totiž po­chodoval z Gil­gálu. 10 Hos­podin ich uviedol do zmät­ku pred Iz­raelom, ktorý im pri­pravil pri Gibeóne ťažkú porážku, prena­sledoval ich ces­tou hore na Bét­chorón a bil ich až po Azéku a Mak­kédu. 11 Keď sa na svojom úteku pred Iz­raelom do­stali na svah v Bét­choróne, Hos­podin do­pus­til, že padali na nich veľké kamene až po Azéku, tak že po­mreli. Tých, čo po­mreli od krupobitia kameňov, bolo viac ako tých, ktorých Iz­rael­ci po­bili mečom. 12 Vtedy, v ten deň, keď Hos­podin vy­dal Amorej­cov Iz­rael­com na­pos­pas, hovoril Józua s Hos­podinom a zvolal v prítom­nos­ti Iz­raela: Sln­ko, za­stav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón! 13 Sln­ko sa za­stavilo i mesiac os­tal stáť, kým sa národ ne­pom­stil na svojich ne­priateľoch. Či to nie je na­písané v Knihe úp­rim­ného? Sln­ko sa za­stavilo upro­stred neba a ne­ponáhľalo sa za­pad­núť skoro celý deň. 14 Nebol viac taký deň ani pred­tým ani po­tom, keď Hos­podin vy­počul hlas človeka; lebo Hos­podin bojoval za Iz­rael. 15 Po­tom sa Józua a celý Iz­rael s ním stiah­li na­späť do tábora v Gil­gále. 16 Tých päť kráľov však ušlo a skrylo sa v jas­kyni Mak­kéda. 17 Nato Józu­ovi hlásili: Našli piatich kráľov skrytých v jas­kyni pri Mak­kéde. 18 Józua po­vedal: Pri­vaľte veľké kamene ku vchodu jas­kyne a po­stav­te tam mužov, aby ich strážili. 19 Vy sa však neza­stavuj­te, ale prena­sleduj­te svojich ne­priateľov a po­bite ich za­dný voj, nedovoľte, aby sa do­stali do svojich miest, lebo Hos­podin, váš Boh, dáva vám ich do rúk. 20 Keď Józua a Iz­rael­ci skončili boj ich ú­pl­nou porážkou a cel­kom ich zničili - ale tí z nich, ktorí moh­li uj­sť, ušli a do­stali sa do opev­nených miest - 21 vrátil sa všetok ľud v po­koji do tábora k Józu­ovi do Mak­kédy a ni­kto sa ne­od­vážil oz­vať proti Iz­raelu. 22 Vtedy Józua po­vedal: Ot­vor­te vchod jas­kyne a do­veďte tých piatich kráľov z jas­kyne ku mne. 23 Urobili tak a vy­vied­li piatich kráľov z jas­kyne k ne­mu: jeruzalem­ského, cheb­rón­skeho, jar­mút­skeho, lachíšs­keho a eg­lón­skeho kráľa. 24 Keď vy­vied­li oných kráľov k Józu­ovi, za­volal všet­kých Iz­rael­cov a po­vedal veliteľom bojov­níkov, ktorí vy­šli s ním. Pri­stúp­te a položte nohy na šiju tých kráľov! Oni pri­stúpili a položili nohy na ich šije. 25 Józua im po­tom po­vedal: Neboj­te sa a ne­strachuj­te, buďte sil­ní a od­vážni, lebo tak­to urobí Hos­podin všet­kým vašim ne­priateľom, proti ktorým bojujete. 26 Po­tom ich dal Józua za­biť a obesiť na päť stromov. Obesen­ci viseli na stromoch do večera. 27 Pri západe sln­ka na Józu­ov roz­kaz ich zložili zo stromov a hodili do jas­kyne, v ktorej sa skrývali. Po­tom na­klád­li veľké kamene ku vchodu jas­kyne, ktoré sú tam do­dnes. 28 Mak­kédu za­bral Józua ešte v ten deň a dobyl ju os­trím meča. Vy­konal kliat­bu na nich a nijakému živému tvoru nedal uj­sť; s kráľom Mak­kédy naložil tak, ako naložil s jerišs­kým kráľom. 29 Po­tom prešiel Józua a celý Iz­rael s ním z Mak­kédy do Lib­ny a bojoval proti Lib­ne. 30 Aj ju a jej kráľa dal Hos­podin Iz­rael­com do rúk a po­bil os­trím meča všet­ko živé v nej, nijakému tvorovi nedal uj­sť; s jej kráľom naložil tak ako s jerišs­kým kráľom. 31 Po­tom prešiel Józua a celý Iz­rael s ním z Lib­ny do Lachíša; a utáboril sa na­proti nemu a bojoval proti ne­mu. 32 Hos­podin vy­dal Lachíš Iz­raelu do rúk, ten ho na druhý deň dobyl a vy­bil os­trím meča i so všet­kými tvor­mi v ňom, ako urobil Lib­ne. 33 Vtedy vy­šiel gézer­ský kráľ Hórám na po­moc Lachíšu, ale Józua ho porazil i s jeho ľudom tak, že nenechal ni­koho, kto by mohol uj­sť. 34 Józua prešiel i s celým Iz­raelom z Lachíša do Eg­lónu; utáborili sa na­proti ne­mu. 35 V ten deň ho dobyli a po­v­raždili os­trím meča; na všet­kých živých v ňom vy­konali kliat­bu v ten deň, cel­kom tak, ako urobili s Lachíšom. 36 Po­tom Józua a celý Iz­rael s ním vy­stúpili z Eg­lónu do Cheb­rónu a bojovali proti ne­mu. 37 Dobyli ho a po­bili os­trím meča i s jeho kráľom, so všet­kými prís­lušnými mes­tami a so všet­kým živým v nich a nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť, cel­kom tak urobili ako s Eg­lónom. A vy­konali kliat­bu na ňom a na všet­kom živom v ňom. 38 Józua i celý Iz­rael s ním sa po­tom vrátil do Debíru a bojoval proti ne­mu; 39 dobyl ho aj s jeho kráľom a so všet­kými jeho mes­tami a vy­vraždil ich os­trím meča. Po­tom vy­konal kliat­bu na všet­kom živom v ňom a nedal ni­komu unik­núť; ako urobil s Cheb­rónom a Lib­nou i s jej kráľom, tak urobil s Debírom a s jeho kráľom. 40 Tak­to porazil Józua celú krajinu: po­horie i Negeb, Nížinu a svahy i so všet­kými kráľmi, a nedal ni­komu uj­sť. Na všet­kom živom vy­konali kliat­bu, ako pri­kázal Hos­podin, Boh Iz­raela. 41 Józua zmoc­nil sa ich od Kádéš Bar­ney až po Gazu, i celej krajiny Góšen až po Gibeón. 42 Všet­kých tých kráľov i s ich krajinami za­bral Józua naraz, lebo Hos­podin, Boh Iz­raela, bojoval za Iz­rael. 43 Po­tom sa vrátil Józua a celý Iz­rael s ním do tábora v Gil­gále.

EvanjelickýJózua10