EvanjelickýJózua23

Józua

Józuov závet1 Dl­hý čas po tom, čo Hos­podin dal od­počinúť Iz­rael­com od všet­kých okolitých ne­priateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom, 2 zvolal celý Iz­rael, jeho starších, predákov, sud­cov a úrad­níkov a po­vedal: Ja som už starý a zošlý vekom, 3 ale vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás. 4 Po­zrite sa, lósom som vám pri­delil za dedičné vlast­níc­tvo pre vaše kmene národy, ktoré os­tali, i so všet­kými národ­mi, ktoré som vy­kynožil od Jor­dánu po Veľké more na západe sln­ka. 5 Hos­podin, váš Boh, sám ich vy­pudí pred vami a zaženie a vy za­beriete ich krajinu, ako vám za­sľúbil Hos­podin, váš Boh. 6 Tak buďte veľmi sil­ní v za­chovávaní a pl­není všet­kého, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, a ne­od­chýľte sa od neho ani na­pravo ani naľavo. 7 Ne­pomiešaj­te sa s týmito národ­mi, čo ešte zo­stali medzi vami, ani mená ich bohov ne­spomínaj­te, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im a nek­laňaj­te sa im, 8 ale pri­držiavaj­te sa Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili do­dnes. 9 Veď Hos­podin vy­hnal veľké a moc­né národy spred vás a ni­kto ne­ob­stál pred vami až do­dnes. 10 Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám za­sľúbil. 11 Pre­to daj­te veľký po­zor na seba a miluj­te Hos­podina, svoj­ho Boha. 12 Ak sa však od­vrátite a budete sa pri­dŕžať zvyšku tých­to národov, čo ešte zo­stali pri vás, zošvag­ríte sa a zmiešate s nimi a oni s vami, 13 tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh. 14 Hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou všet­kého, čo je čas­né. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že ne­vys­talo ani jed­no z oných blahých za­sľúbení, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili, ani jed­no ne­vys­talo. 15 Ako sa vám spl­nilo každé blahé za­sľúbenie, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh, tak Hos­podin do­pus­tí všet­ko zlé na vás, kým vás ne­vykynoží z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh, 16 ak pre­stúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Hos­podin, váš Boh, a ak pôj­dete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hos­podinov vzbĺk­ne proti vám a čo­skoro vy­hyniete v tej­to krás­nej krajine, ktorú vám dal.

EvanjelickýJózua23