EvanjelickýJózua16

Józua

Podiel potomkov Jozefových - kmeňa Efrajim a Menašše1 Vy­losovaný podiel Jozefových po­tom­kov siahal od Jor­dánu pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť, ktorá stúpa od Jericha na po­horie k Bételu. 2 Od Bételu ide hranica ďalej do Lúzu a pre­chádza do Atárótu na územie Ar­kij­cov, 3 po­tom po­stupuje na západ na územie Jaf­léťanov až k územiu dol­ného Bét­chorónu a po Gézer a končí pri mori. 4 Tak do­stali Jozefovi synovia, Menašše a Ef­rajim, dedičné vlast­níc­tvo. 5 A toto bolo územie Ef­rajim­cov podľa ich čeľadí: hranicou ich dedičného vlast­níc­tva na východe je At­rót-Ad­dár po hor­ný Bét­chorón. 6 Ďalej ide hranica k moru; na severe leží Mich­metat, po­tom hranica od­bočuje na východ do Taanat-Šíla a pre­chádza pop­ri ňom na východe k Jánóachu. 7 Z Jánóachu zo­stupuje do Atárótu a Na­ary, dotýka sa Jericha a končí pri Jor­dáne. 8 Od Tap­púachu ide hranica na západ k po­toku Káná a končí pri mori. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ef­rajim podľa ich čeľadí: 9 aj mes­tá upro­stred dedičného vlast­níc­tva Menašše­ov­cov boli od­delené pre Ef­rajim­cov, všet­ky mes­tá s ich dedinami. 10 Avšak ne­vyh­nali Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; a tak os­tali Kanaán­ci upro­stred Ef­rajima až po dnešný deň a museli im ot­ročiť.

EvanjelickýJózua16