EvanjelickýJózua8

Józua

Dobytie mesta Aj1 Hos­podin po­vedal Józu­ovi: Neboj sa a ne­strachuj! Vez­mi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vy­stúp do Aja. Aj­hľa, dávam ti do rúk aj­ského kráľa i s jeho ľudom, mes­tom a krajinou. 2 Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koris­ti a dobyt­ka sa môžete zmoc­niť. Pri­prav zálohu proti mes­tu za ním. 3 Józua sa vy­bral so všet­kými bojov­ník­mi a vy­stúpil do Aja. Józua si vy­bral trid­saťtisíc udat­ných bojov­níkov, v noci ich po­slal 4 a pri­kázal im: Hľaďte! Vy budete zálohou proti mes­tu za ním, ale nebuďte veľmi ďaleko od mes­ta; všet­ci buďte pri­pravení! 5 Ja však a všetok ľud, ktorý je so mnou, pri­blížime sa k mes­tu, a keď vy­j­dú proti nám, utečieme pred nimi ako pr­vý raz. 6 Oni vy­j­dú za nami a my ich od­režeme od mes­ta. Lebo si po­vedia: Utekajú pred nami ako pr­vý raz. Budeme utekať pred nimi; 7 nato vy vy­raz­te zo zálohy, ob­saďte mes­to a Hos­podin, váš Boh, vám ho dá do rúk. 8 Ale keď za­beriete mes­to, pod­páľte ho, konaj­te podľa slova Hos­podinov­ho! Hľa, toto som vám pri­kázal. 9 Po­tom ich Józua vy­slal a oni išli do zálohy a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aju. Józua však prenocoval tej noci medzi ľudom. 10 Včas­ráno pre­hliadol Józua ľud a tiahol so staršími Iz­raela na čele ľudu do Aja. 11 Všet­ci bojov­níci s ním vy­stúpili, pri­blížili sa, prišli pred mes­to a utáborili sa sever­ne od Aja, takže medzi nimi a Ajom bolo údolie. 12 Po­tom vzal asi päťtisíc mužov a po­stavil ich do zálohy medzi Bételom a Ajom, na západ od mes­ta. 13 A ľud, celý tábor, čo bol sever­ne od mes­ta, i za­dný voj, po­stavili na západ od mes­ta. Józua zišiel v onú noc do údolia. 14 Keď to videl aj­ský kráľ, včas­ráno vy­šli mužovia mes­ta, a to on a všetok jeho ľud, do boja proti Iz­raelu na určené mies­to smerom k Arábe, ale ne­vedel, že proti nemu je pri­pravená záloha za mes­tom. 15 Józua a celý Iz­rael pred­stierali porážku pred nimi a utekali smerom na púšť. 16 Všetok ľud, ktorý bol v mes­te, bol zvolaný, aby ich prena­sledovali; i prena­sledovali Józuu a boli od­rezaní od mes­ta. 17 V Aji a Bételi nezos­tal ni­kto, kto by nebol vy­šiel prena­sledovať Iz­rael. Nechali ot­vorené mes­to a prena­sledovali Iz­rael. 18 Hos­podin riekol Józu­ovi: Kopiju, ktorú máš v ruke, na­priam proti mes­tu Aju, lebo ti ho vy­dám do rúk. A Józua na­priamil kopiju, ktorú mal v ruke, proti mes­tu. 19 Vtedy záloha vy­razila zo svoj­ho mies­ta a bežala; keď na­priamil ruku, vnik­li do mes­ta, ob­sadili ho a hneď ho za­pálili. 20 Keď sa aj­skí mužovia ob­rátili, videli, ako dym z mes­ta stúpa k nebu, ale ne­mali možnosť utiecť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, sa ob­rátil proti svojim prena­sledovateľom. 21 Keď Józua i celý Iz­rael videli, že záloha ob­sadila mes­to, a že z mes­ta stúpa dym, ob­rátili sa a bili mužov z Aja. 22 Tam­tí im vy­šli z mes­ta oproti, takže tí z Aja do­stali sa do pros­tried­ku medzi Iz­rael­cov; jed­ni z jed­nej, druhí z druhej strany ich bili tak, že ne­os­tal z nich ni­kto, kto by bol utiekol a za­chránil sa. 23 Aj­ského kráľa zajali živého a pri­vied­li k Józu­ovi. 24 Keď Iz­rael­ci po­bili všet­kých aj­ských obyvateľov na poli, na púšti, kam ich prena­sledovali, a keď všet­ci až do po­sled­ného muža pad­li os­trím meča, vrátil sa celý Iz­rael do Aja a obyvateľs­tvo po­bil os­trím meča. 25 Tých, čo v ten deň pad­li, mužov a žien, bolo spolu dvanásťtisíc; všet­ci boli z Aja. 26 Józua ne­stiahol ruku, ktorú držal vy­stretú s kopijou, kým na všet­kých obyvateľoch aj­ských ne­vykonal kliat­bu. 27 Len dobyt­ka a koris­ti toh­to mes­ta sa zmoc­nil Iz­rael podľa slova Hos­podinov­ho, ako roz­kázal Józu­ovi. 28 Po­tom Józua spálil Aj a urobil ho večným zborenis­kom, pu­statinou až pod­nes. 29 Aj­ského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe sln­ka roz­kázal Józua zložiť jeho mŕt­volu zo stromu; po­tom ju hodili k mest­skej bráne a na­kopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až do­dnes. Oltár na Ébale. Prečítanie zákona30 Vtedy po­stavil Józua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal, 31 ako pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš Iz­rael­com, ako je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z ne­otesaných kameňov, ktorých sa nedot­klo železo. Na ňom obetovali Hos­podinovi spaľované obete a obete spoločen­stva. 32 Tam v prítom­nos­ti Iz­raela na­písal na kamene od­pis zákona, ktorý na­písal Mojžiš. 33 Celý Iz­rael, jeho starší, úrad­níci a sud­covia stáli po oboch stranách truh­ly oproti levít­skym kňazom, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, cudzin­ci tak isto ako domáci, jed­na polo­vica na­proti vr­chu Gerizim, druhá na­proti vr­chu Ébal, ako pred­tým roz­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš požeh­návať ľud iz­rael­ský. 34 Po­tom prečítal všet­ky slová zákona, požeh­nanie i kliat­bu, cel­kom tak, ako je to na­písané v knihe zákona. 35 Zo všet­kého, čo Mojžiš pri­kázal, nebolo jediné slovo, ktoré by Józua nebol prečítal pred celým zhromaždením Iz­raela, aj pred ženami a deťmi, aj pred cudzin­cami, ktorí s nimi tiah­li.

EvanjelickýJózua8