EkumenickýPlač3

Plač

1 Ja som muž, čo videl út­rapy pod palicou jeho prch­kos­ti. 2 Bol som to ja, ktorého hnal a viedol tem­notou bez svet­la. 3 Len proti mne ne­us­tále vy­stieral a ob­racal svoju ruku. (bét) 4 Spôsobil chrad­nutie môj­ho tela i kože, polámal mi kos­ti. 5 Na­stavil mi jed a ob­klopil ma út­rapami. 6 Do tem­nôt ma po­sadil, ako tých, čo sú dáv­no mŕt­vi. (gimel) 7 Vy­staval okolo mňa múr, takže ne­môžem vy­j­sť, zaťažil moje okovy. 8 Aj keď kričím a volám o pomoc, marí moju mod­lit­bu. 9 Kameňmi za­tarasil moje ces­ty, moje chod­níky roz­vrátil. (dálet) 10 Pre mňa je strieh­nucim med­veďom, levom v úkryte. 11 Od­viedol ma z mojich ciest, roz­tr­hal a spus­tošil ma. 12 Na­pol svoj luk a po­stavil ma ako terč pre svoj šíp. (hé) 13 Do mojich ob­ličiek vy­strieľal šípy svoj­ho tul­ca. 14 Bol som na po­smech celému môj­mu ľudu, han­livou piesňou každý deň. 15 Na­sýtil ma tr­p­kosťami, na­pojil ma palinou. (váv) 16 Zuby mi vy­lámal kameňom, za­tlačil ma do prachu. 17 Moju dušu si odo­hnal z pokojného života, za­budol som na šťas­tie. 18 Po­vedal som: Zanikol môj lesk a to, čo som očakával od Hos­podina. (zajin) 19 Pri­pomínať si svoju biedu a blúdenie je palina a jed. 20 Moja duša si to ustavične pri­pomína a klesá. 21 Na toto si upriamim srd­ce, to si však vez­mem do hlavy, na toto budem čakať: (chét) 22 na prejavy Hos­podinovej milos­ti, že ne­pres­távajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. 23 Každé ráno sú nové, ne­smier­na je tvoja ver­nosť. 24 Môj podiel je Hos­podin, vraví moja duša, pre­to budem čakať na neho. (tét) 25 Dob­rý je Hos­podin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. 26 Dob­ré je v tichosti čakať na Hos­podinovu po­moc. 27 Dob­ré je pre muža, ak ne­sie jar­mo od svojej mlados­ti. (jod) 28 Nech sedí sám a mlčí, keď mu ho na­sadil. 29 Nech do prachu položí svoje ús­ta, azda je ešte nádej. 30 Nech na­staví líce tomu, kto ho bije, nech sa na­sýti po­tupou. (kaf) 31 Veď Pán neza­vr­huje naveky, 32 ak za­rmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej lás­ke, 33 pre­tože ne­ponižuje a nezar­mucuje ľud­ských synov z rozmaru. (lámed) 34 Keď nie­kto nohami šliape po všet­kých väz­nených v zemi, 35 keď sa pre­krúcajú ľud­ské práva pred tvárou Naj­vyššieho, 36 keď sa kriv­dí človeku pri jeho súd­nom spore, či to Pán ne­vidí? (mém) 37 Kto niečo po­vie a stane sa bez toho, aby Pán roz­kázal? 38 Ne­vychádza z úst Naj­vyššieho dob­ré i zlé? 39 Na čo sa môže sťažovať živý človek? Leda tak každý na svoj hriech. (nún) 40 Pre­skúmaj­me a pre­ver­me naše ces­ty a vráťme sa k Hospodinovi! 41 Po­z­dvih­nime srd­cia na dlaniach k Bohu na nebesiach! 42 My sme sa spreneverili a boli sme spur­ní, a ty si ne­od­pus­til. (sámek) 43 Skryl si sa v hneve a prena­sledoval si nás, za­bíjal bez súcitu. 44 Skryl si sa v oblaku, aby k tebe ne­prenik­la mod­lit­ba. 45 Smeti a od­pad si z nás urobil medzi národ­mi. (ajin) 46 Všet­ci naši ne­priatelia na nás ot­várali ús­ta. 47 Hrôza a pas­ca na nás čakala, spust­nutie a skaza. 48 Moje oči prelievajú po­toky vôd nad skazou dcéry môj­ho ľudu. (pé) 49 Oko mi sl­zí a ne­us­táva, 50 kým nez­hliad­ne a ne­poz­rie Hos­podin z nebies. 51 Oko mi za­rmucuje dušu pre všet­ky dcéry môj­ho mes­ta. (cádé) 52 Moji ne­priatelia na mňa poľovali bez príčiny ako na vtáča. 53 Môj život umlčali v jame, pri­valili ma kameňom, 54 naliali mi vodu až nad hlavu, takže som po­vedal: Som stratený! (kóf) 55 Z najhlbšej jamy som vzýval tvoje meno, Hos­podin. 56 Počul si môj hlas: Nezak­rývaj si uši pred mojím vzdychom, pred mojou pros­bou o pomoc! 57 Bol si na­blíz­ku, keď som volal. Po­vedal si: Neboj sa! (réš) 58 Pán môj, viedol si spory mojej duše, vy­kúpil si môj život. 59 Videl si moju kriv­du, Hos­podin, pre­sadil si moje právo. 60 Videl si všet­ku ich po­mstych­tivosť, všet­ky ich úmys­ly proti mne. (šín) 61 Počul si ich urážky, Hos­podin, všet­ky ich úmys­ly proti mne, 62 reči mojich protiv­níkov aj ich zámery na­mierené proti mne každý deň. 63 Všim­ni si: či sedia a či vstávajú, spievajú o mne po­smešnú pieseň. (táv) 64 Hos­podin, vráť im, čo vy­konali, podľa skut­kov ich rúk. 65 Za­slep im srd­ce, pos­tih­ni ich svojou kliat­bou. 66 Spod svojich nebies ich prena­sleduj vo svojom hneve, Hos­podin.

EkumenickýPlač3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček