EkumenickýLukáš3,1

Lukáš 3:1

Evanjelium podľa Lukáša

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pont­ský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tet­rar­chom v Galilei, jeho brat Filip tet­rar­chom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tet­rar­chom v Abiléne,


Verš v kontexte

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pont­ský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tet­rar­chom v Galilei, jeho brat Filip tet­rar­chom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tet­rar­chom v Abiléne, 2 za veľkňazov An­náša a Kaj­fáša za­znelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Za­chariáša. 3 Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov,

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A v pät­nás­tom roku panovania cisára Tiberia, keď bol Pont­ský Pilát vladárom v Jud­sku a Heródes tet­rar­chom v Galilei a Filip, jeho brat, tet­rar­chom v Iturei a v Trachonitid­skej krajine a Lyzaniáš tet­rar­chom v Abyléne,

Evanjelický

1 V pät­nás­tom roku panovania cisára Tiberia, keď Pont­ský Pilát bol vladárom Jud­ska, Herodes tet­rar­chom Galiley, jeho brat Filip tet­rar­chom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tet­rar­chom Abilény,

Ekumenický

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pont­ský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tet­rar­chom v Galilei, jeho brat Filip tet­rar­chom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tet­rar­chom v Abiléne,

Bible21

1 Patnáctého roku vlá­dy císaře Ti­be­ria, když Pon­tius Pi­lát spravoval Ju­deu a He­ro­des byl tet­rar­chou Ga­li­le­je, jeho bra­tr Fi­lip tet­rar­chou na území Itu­re­je a Tracho­ni­ti­dy a Ly­saniáš tet­rar­chou Abi­lé­ny,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček