Bible211. Samuel5

1. Samuel

Truhla mezi Filištíny1 Boží truh­ly se zmo­cni­li Fi­lištíni a do­pravi­li ji z Eben-eze­ru do Ašdo­du. 2 Pak ji vza­li, vnes­li ji do Dágo­nova chrá­mu a po­stavi­li ji ve­dle Dágo­na. 3 Druhý den Ašdoďané vsta­li a hle – Dágon leží tváří k zemi před Tru­hlou Hos­po­di­novou! A tak Dágo­na zve­dli a vrá­ti­li na místo. 4 Druhý den ráno vsta­li a hle – Dágon leží tváří k zemi před Tru­hlou Hos­po­di­novou a Dágo­nova hlava i obě ruce leží ulo­me­ny na prahu. Zůstal z něj jenom trup. 5 (Pro­to Dágo­novi kněží a vůbec všich­ni, kdo vstu­pují do Dágo­nova chrá­mu v Ašdo­du, až dodnes ne­stou­pají na Dágonův práh.) 6 Na Ašdoďa­ny pak těžce do­leh­la ruka Hos­po­di­nova – při­nes­la po­hro­mu a Ašdod i s oko­lím rani­la nádo­ry. 7 Když obyva­te­lé Ašdo­du vi­dě­li, co se děje, říka­li: „Truh­la iz­rael­ského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka dr­tí nás i naše­ho boha Dágona!“ 8 Obe­s­la­li pro­to všech­ny fi­lištín­ské vlád­ce, shro­máž­di­li je k sobě a pravi­li: „Co má­me dělat s tru­hlou iz­rael­ského boha?“ Usnesli se po­tom, že ji pře­vez­me město Gat, a tak tam Tru­hlu Boha Iz­rae­le přestěhova­li. 9 Jakmi­le ji tam ale přestěhova­li, ruka Hos­po­di­nova způso­bi­la ve městě ne­smírnou hrů­zu a rani­la tamní obyva­te­le od nejmenších po nej­větší tak, že se jim vy­razi­ly nádo­ry. 10 A tak Boží tru­hlu ode­s­la­li do Ekro­nu. Když ale Boží truh­la při­cháze­la do Ekro­nu, dali se Ekroňané do křiku: „Stěhují sem tru­hlu iz­rael­ského bo­ha! To nás chtějí s ce­lým naším li­dem zahubit?“ 11 Obe­s­la­li pro­to a shro­máž­di­li všech­ny fi­lištín­ské vlád­ce. „Pošlete tru­hlu iz­rael­ského boha pryč,“ žáda­li. „Ať se vrátí, kam patří, jenom ať ne­hu­bí nás a náš lid!“ Po ce­lém městě se to­tiž rozšíři­la smr­telná hrůza. Boží ruka na ně do­leh­la vel­mi těžce. 12 Ti, kdo ne­zemře­li, byli raněni nádo­ry a křik toho měs­ta stou­pal až k ne­bi.

Bible211. Samuel5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček